RONI PASLAH, CATATAN SAKU SEKEDAR KUTIFAN YANG APA ADANYA MENGIGAT YANG TERLUPAKAN

RADEN RONI PASLAH, CATATAN SAKU SEKEDAR KUTIFAN YANG APA ADANYA MENGIGAT YANG TERLUPAKANGHENDING SRIWIJAYA SUMPAH DEPUNTA HYANG BUMI PUTRA SRIWIJAYARoni Paslah Bapak : Muhammad Ali, Bin Masyhur, Bin Abbas, Bin Kutong. Ibu : Rusliah, Binti Amir Hamzah, Bin Sidi, Bin Mahajib, Bin Danomayo.


AL IZZATUL LILLAHI BI ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM”

Dinding Allah Payung Muhammad aku dipangku Rasulullah aku dikandung Wali Allah Allahu Akbar 3x


AL IZZATUL LILLAHI BI ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM”

Ibu Bumi Bapa yang Maha Kuasa


AL IZZATUL LILLAHI BI ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Allah berserta diriku;

Allah memelihara diriku;

Allah menyaksikanku.


Bahr, Samudera. Setiap wujud sejatinya meng-ada di dalam “samudera” abadi ini. Renungkanlah perlahan sekali…

Ba-Bahr Al Qudrah-Samudera Kehendak

Ya ALLAH saya minta kunci dengan,

Ya ALLAH saya minta kunci dengan ALIFl

Ya ALLAH saya minta kunci dengan Hamzah

30 kunci dipakai untuk membersihkan bagian bagian tubuh dari hal -hal yang negatif.sehingga tubuh dapat berfungsi normal.dan tentunya meningkatkan tingkat kita dalam hal dunia dan spiritual.


Insan yang bernama manusia inilah putus ilmu Rahasia yang bernama syahadat ilmu jisim itu tempat insan akan kesempurnaanya yang disebut ujud yang zahir. Asyhadu alla ilaha ilallah Wa asyhadu anna Muhamad Rasulullah, Syahadat itu martabat kita, karena syahadat itu empat perkara :

syahadat kata syariat;

alla itu kata tharikat;

ilaaha kata hakekat;

illa allah itu kata ma’rifat.


Keadaan syahadat itu :

badan kita;

alla itu darah kita:

ilaha itu nyawa kita;

illa allah itu rupa kita sendiri dengan dirinya

Adapun syahadat itu syariat kulit kita :

Alla itu tarikat daging kita;

Ilaha itu nyawa kita;

Illa Allah itu ma’rifat nyawa kita.


Adapun syahadat itu saksi dan itu sesungguhnya ilaha itu Tuhan, illallah itu esa ada dirinya. Yaitulah putus ilmu syahadat jika ditanyai orang apa saksi dan apa dipersaksi dan siapa tempat bersaksi. Jawab, adapun saksi itu ikral dengan lidah dan yang dipersaksi itu tasdik dalam hati dan yang mengaku saksi badan dengan dan tempat bersaksi itu tuhan kita hak subhanahu wataala. Menjadikan makhluk itulah tuhan yang lengkap dengan kekayaannya kepada manusia.


LA ILAHAIL ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH,

LA ILAHAIL ALLAH MUHAMMAD RAHASIA ALLAH,

LA ILAHAIL ALLAH MUHAMMAD HAMBA ALLAH,

LA ILAHAIL ALLAH MUHAMMAD SIFAT ALLAH,

LA ILAHAIL ALLAH MUHAMMAD HAK ALLAH,

LA ILAHAILL ALLAH MUHAMMAD ZAT ALLAH,

LA ILAHAILL ALLAH MUHAMMAD UJUD ALLAH.

LA ILAHAIL ALLAH, DIRI KU INI ADALAH DIRI ALLAH


Bahr, Samudera. Setiap wujud sejatinya meng-ada di dalam “samudera” abadi ini. Renungkanlah perlahan sekali…


Ba-Bahr Al Qudrah-Samudera Kehendak

Ya ALLAH saya minta kunci dengan ...........

Ya ALLAH saya minta kunci dengan ALIFl

Ya ALLAH saya minta kunci dengan Hamzah

30 kunci dipakai untuk membersihkan bagian bagian tubuh dari hal -hal yang negatif.sehingga tubuh dapat berfungsi normal.dan tentunya meningkatkan tingkat kita dalam hal dunia dan spiritual.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.. Fa tabaarakallaahu aah sanul khaaliqiin, zahiru rabbi wal bathinu ‘abdi, illallah hu wallahu, huwa ruhum.


Alhamdulillaahi rabbil aalamiin

Hu dzatullah, asyhadu Allah ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.


Arrahmaanirrahiim

Laa ilaaha illallahu, Muhammad wujudullah, laa ilaaha illallahu nuri haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah, kun sholli ‘ala Muhammad.


Maaliki yaumiddiin

Bii kaana maa kaana wa bii kaanuu ma yakuunuu. Fa wujudul ‘awalimi bi.


iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta'in

Laa ma’budu bihaqqi illallah, ushul daratul haq, al insanu sirri wa anna sirruhu, wa sirri shifaati lighoiri.


ihdinash shirathal mustaqim

Laa ilaaha illallaah sholatihim daimun, ana insan kamil mukamil.


Shiraathalladziina anamta alaihim Ghayril maghdhuubi ‘alayhim Waladh dhaalliin.

Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu wa anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluhu, laa ilaaha illallaah Muhammadar rasuulullaah, laa ilaaha illallah


Bismillahirrohmanirrohim (Alhamdulillahirobbil Alamin).

Ya Hayyu Ya Qoyyumu ajib ya Ruqiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Madzhab bihaqqi Alhamdulillahi robbil Alamin Wa bihaqqil Hayyil Qoyyumi wa bihaqqi sayyidina muhammad alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikat muwakkal inna bi qowaidul A'rsy. Alif, Ba, Jim, Dal.


(Ar Rahmanir Rahim) Ya Roufu Ya A’tufu ajib ya Jibroila alaihissalam sami’an muti'ah anta wa huddamuka Abyad bi haqqi Arrohmanirrohimi wabihaqqir roufil a’tufi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis shalatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaidul A’rsyi. Ha, Wawu, Jai, Ha.


(Maliki Yaumiddin) Ya Muqollibal qulubi Wal- Absor ajib ya samsamaila alahissalam sami’anmuti’an anta wa huddamuka Ahmar bi haqqi maliki yaumiddini wa bi haqqi muqollibil qulubi wal absor wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi. Tho, ya, Kaf, Lam.


(Iyyaka Na’budu wa Iyyaka Nastai’nu) Ya Sariu’ Ya Qoribu ajib Ya Mikaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Burqon bi haqqi iyyaka na’budu wa iyyaka nastai’nu wa bihaqqi sari’il qoribi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaimil A’rsyi. Mim, Nun, sin, A’in.


(Ihdinas sirotol Mustaqim) Ya Qodiru Ya Muqtadiru ajib ya sorfiyaila alaihissalam sami’an muti’an anta wa huddamuka Syamhurosyin bihaqqi Ihdinas sirotol mustaqim wabi haqqil Qodiril Muqtadir wa bihaqqi sayyidina muhammad alaihis shalatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi qowaidul A'rsy. Fa, Shod, QoF, Ro.


(Sirotol ladzina ana’mta alaihim) Ya A’limu Ya Hakimu ajib ya Anyaila alaihissalam samia’n muti’an anta wa huddamuka Zawba ah bihaqqi Sirotol ladzina ana’mta alaihim wa bihaqqil a’limil hakimi wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis shalatu was salamu wa bihurmatil malaikati muwakkaliina bi qowaimil Arsyi. Syin, ta, Tsa, Kho.


(Ghairil maghdubi alaihim waladh dhollin) Ya Qohiru Ya A’ziju ajib ya Kasfiyaila alaihissalam sami’ain mufti’ain anta wa huddamuka Maimun bihaqqi Ghoiril magdubi alaihim waladdollin wabihaqqil qohiril a’jiji wa bihaqqi sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bil qowaimil A’rsyi. Dzal, Dhod, Dzo, Ghin.


Aqsamtu alikum ya malaikatar ruhaniyyinna minal u’luwiyyati was sufliyyati way a Khodima Fatihatul kitabi ajibuuni wa amidduni. wa a’iinuni fi jami’I umuri.

( aluhan 2x) ;

(Al A’jal 2x);

(As sa‘ah 2x).


Bihaqqis sab’il masani walquranil a’dzim wa bihaqqil asrori wal barokati fihima wa bihaqqi ma ta’taqidunahu minal a’dhomati wal burhani wa bihurmati sayyidina muhammadin alaihis solatu wassalamu Allohumma sahhil li abdika Rofrofal akhidir Innaka a’la kulli saying qodir birohmatika ya arhamar rohimin wasollallohu a’la sayyidina muhammadin wa a’la alihi wasohbihi wasallim walhamdulillahi robbil a’lamin.


RAHASIA Fadilah  Al-FATIHAH bagi  diri 

1.  BISMILLAH  =  Mesrakan  mulai  dari Penglihatan. 

2.  AR-RAHMAN =  Mesrakan  ke Pendengaran. 

3.  AR-RAHIM  =  Mesrakan  ke Penciuman. 

4.  ALHAMDULILLAHI  RABBIL ALAMIN = Mesrakan  ke  Pengrasa. 

5.  ARRAHMANIRRAHIM = Mesrakan  lagi  dari  Otak. 

6.  MALIKI YAUMIDDIN  =  Mesrakan turun  ke  Sum-sum. 

7.  IYYAKANA'BUDU WA IYYAKANASTA'IN  =  Mesrakan  ke Tulang-tulang  360. 

8.  IHDINAS  SIRATAL MUSTAQIM  =  Mesrakan  ke  Urat urat. 

9.  SHIRATHAL LADZINA AN AMTA ALAIHIM  =  Mesrakan ke Daging. 

10. GAIRIL MAGDUBI ALAIHIM  = Mesrakan  ke  seluruh  Kulit. 

11. WALADDOLLIN  =  Mesrakan sampai ke Bulu-bulu. 

12. AAMIIN  =  Mesrakan  seluruh  tubuh hingga  


SEMPURNA diri  kita  dzahir dan  batin. Membaca AL-FATIHAH  sambil  DA'IM adalah puji  AL-QUR'AN  dalam  diri.


AL FATIHAH  PADA DIRI :

Bismillaahir:  KEPALA 

Rahmaanir-rahiim:  0TAK 

Al-hamdu  lillaahi:  MUKA 

Rabbil-'aalamiin:  TELINGA  KANAN 

Ar-rahmaanir:  TELINGA KIRI 

Rahiim:  TANGAN  KANAN 

Maliki:  TANGAN  KIRI 

Yaumid-diin:  BELAKANG 

Iyyaaka  na'budu:  LEHER 

Wa iyyaaka  nasta'iin:  DADA Ihdinash-shiraathal-mustaqiim: URAT DAN LIDAH Shiraathal-ladziina  an'amta  'alaihim: PUSAT Ghairil-maghdhuubi:  HEMPEDU 

Alaihim:  HATI 

Waladh-dhaalliin:DARAH 

Aamiin:  JANTUNG.


Bismilah tuo: 

AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” 


pengasih lagi maha penyayang". benar benar dari ALLAH saja bukan dari nama ALLAH tersebut. yang disembah itu langsung yang akan menerima bukan sifat nya.


"AL,IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM 

jiwaku adalah wujud kebenaran Allah, sirrullah dzatullah, sukma Cahaya dan rasa bathinku, Yahu, (sebutkan kehendak) Hu Allah, dan ijabah lelaku yg kuinginkan, KUN SHOLLI ALA MUHAMMAD KUNHI MUHAMADAN"


PENGHULU LANGIT

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM..ALLAHUL HAQ KHOLIQUL HAQ ASMAUL HAQ SYIFAUL HAQ QUWWATUL HAQ JABBARUL HAQ WA NABIYYUNA MUHAMMADIN SAW KALIMATUL HAQ BIIDZNILLAHIL HAQ ALLAHU AKBAR.


Untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Fadhilah, karomah, manfaat, kegunaan Biidznillah.


AL IZZATUL LILLAHI BI ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Syahadat Ruh : WALA TAQTUMUSSYAHADAT.


AL IZZATUL LILLAHI BI ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” 

Alhamdulillahi robbil alamin 

Arrohmanirrohim,

Maaliki yaumiddin

Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta’in. 

(diulang 31 kali).


ALLAHUMMA KAMAA JAMA’TA BAINA DZATIKA  WA SIFATIKA WA ASMAIKA, IJMA BAINI WA BAINA (BIN ADAM/BINTI ADAM ).


Bi haqqi ihdinash-shirothol mustaqim

Shirathal-ladzina an’amta alaihim

Chairil maghdhubi alaihim waladh-dhollin, 

Aamiin.


Washallallaahu alaa sayyidinaa Muhammadin wa alaa aalihi washohbihi wasallim.


AL IZZATUL LILLAHI BI ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” 

QUL (...) HUWALLAHU AHAD,

ALLAHU SOMAD,

LAM YALID WALAM YULAD,

WALAM YAQUL LAHU KUFUAN AHAD.


NB: tata cara lainnya untuk digunakan pada berbagai keperluan seperti segera melunasi hutang( tetap dengan proses) menarik rezeki halal yang melimpah (harus ada medianya) menggunakan ruh surat al ikhlas untuk mencari pekerjaan ( harus pantang menyerah bertemu banyak orang) di gunakan untuk pengasihan nikah bathin,atau berkasih/berpacaran batin ( jangan malu malu)untuk bela diri ( hanya jika terdesak saja) untuk aktivitas supranatural ( kuat niat ) saya simpan dahulu.


MENGENALI TUHAN MELALUI MARTABAT TUJUH / MARTABAT TANAZUL


Ajaran Martabat Tujuh itu berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Puncak dari hubungan tersebut adalah rasa bersatunya manusia dengan Tuhan atau yang terkenal dengan sebutan WAHDATUL WUJUD.


Mengenal Tuhan bisa dengan cara SYUHUDUL WAHDAH FIL KASRAH atau SYUHUDUL KASRAH FIL WAHDAH.


Artinya : “menyaksikan yang satu kepada yang banyak, atau menyaksikan yang banyak kepada yang satu”.

Atau dengan berbagai cara tergantung kepada masing-masing guru yang mengajarkan, namun disini akan dibahas melalui metode martabat tujuh atau tujuh tingkat pengenalan diri, tujuh tingkatan itu adalah sebagai berikut :

1. MARTABAT AHADIAH.

Yaitu martabat LAA TA’YUN dan ITHLAQ. Ialah tahap yang belum mengenal individuasi, inilah martabat yang tersembunyi (kosong), namanya Dzat Mutlak. Hakikat ketuhanan. Tak seorangpun dapat meraih-Nya, bahkan nabi-nabi dan wali-walipun tidak. Para malaikat yang berdiri dekat Allah tidak dapat meraih hakikat Yang Maha Luhur, tak seorangpun mengetahui atau merasakan hakikat-Nya. Sifat-sifat dan nama-nama belum ada, sebuah manifestasi yang jelaspun belum ada. Hanya Dialah yang ada dan nama-Nya ialah ” wujud makal” Dzat Yang langgeng, hakikat segala hakikat. Yang ada hanyalah kesepian dan kekosongan.


Siapakah gerangan yang tahu akan hal keadaan ini?

Adalah Martabat Tertinggi Ketuhanan. Tuhan gambarannya sebagai Dzat yang tidak bisa disebut dengan apa pun. Inilah Tuhan Sejati bagi manusia. Dalam Islam sering disebut dengan keadaan KUNHI DZAT atau DZAT SEMATA. Para sufi Indonesia menyebutkan dengan istilah “AKU”. Pada keadaan ini, tidak ada sesuatu selain Dzat Tuhan. Kosong hampa. Sunyi-senyap. Tidak ada sifat, nama, atau perbuatan.

“Tiada satupun yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.


QS, Asy-Syuura 11

Hakikat Allah adalah Wujudnya, dan wujudnya sebenarnya adalah Dzatnya. Wujud-Nya Mutlak tidak mempunyai bentuk, rupa, had, awal dan akhir. Mestipun begitu Dia menzahirkan dalam berbagai bentuk dan rupa, walaupun begitu penzahiran ini berlaku tanpa perubahan dalam Dzatnya. Penzahiran ini dapat dianalogikan sebagai berikuti :

(ini cuma untuk memudahkan pemahaman tetapi keadaan sebenarnya bukanlah begitu).


Di malam bulan purnama yang terang, letakkan berbagai bekas yang dapat diisi air, setelah diisi air taruh ditempat terbuka/lapang, maka akan didapati bayangan bulan yang satu itu kelihatan dalam berbagai bekas yang ada airnya tersebut, dan bayangan bulan dalam bekas air itu tidak serupa antara satu dengan yang lain. Bayang-bayang bulan yang terdapat di dalam bekas air itu, adalah juga berbagai dari segi bentuk rupa dan saiz. Walaupun begitu banyak bayangan bulan, tapi bulan yang satu tetap tidak ada perubahan dari segi zatnya, bulan tetap seperti bulan yang asalnya. Dia sekarang tetap seperti Dia yang dahulu, dan kebalikannya Dia yang dahulu tetap seperti Dia yang sekarang. Tiada satupun yang besertanya, dan tidak satupun yang menyerupainya.


(Disinilah haqiqat awal ilmu syahadah)


2. MARTABAT WAHDAH.

Dalam Martabat Ahadiyat, Tuhan adalah Dzat yang Sifat-Nya Suci yang berdiri sendiri. Tak ada yang lain selain Diri-Nya. Dia rindu untuk dikenal, namun siapa yang akan mengenal-Nya karena tidak ada yang lain selain Diri-Nya. Tuhan berkehendak menciptakan makhluk agar Diri-Nya dikenal oleh makhluk tersebut. Inilah proses awal penciptaan. Tuhan hendak menciptakan makhluk. Untuk menciptakan sesuatu pastilah menggunakan bahan. Bahan tersebut diambil dari diri-Nya sendiri. Logis, karena tidak ada bahan lain selain Diri-Nya. Tidak tersisa ruang sedikitpun untuk selain Diri-Nya, maka otamatis Tuhan mengambil bahan dari Diri-Nya sendiri. 


Sebenarnya pencipaan ini lebih bersifat maknawi, Dia tidak pernah membuat sesuatu yang baru, namun hanya menampakkan Diri dengan penampakan lain atau TAJALLI. 


Tuhan menurunkan kualitas Diri-Nya, dari Dzat Mutlak yang teramat Suci menjadi dua sebagaimana dibayangkan akal. Tidak seperti itu sama sekali. Penurunan ini hanya sekedar ungkapan yang bermakna simbolis. Sama halnya dengan air laut yang menampakan diri dengan penampakan lain berupa gelombang. 


Sebenarnya tidak ada bedanya antara air laut dan gelombang, keduannya adalah satu juga. Inilah martabat Tuhan yang kedua yakni Martabat Wahdat. Dia sudah melakukan proses pencipaan pertama. Ciptaan pertama-Nya ini berupa Nur Muhammad atau Cahaya Muhammad.


Ranggawarsita menyebutnya sebagai SYAJAROTUL YAQIN atau Pohon Keyakinan. Ibnu ‘Arabi menjabarkannya sebagai ASYAJAROTUL KAUN atau Pohon Kejadian. Cahaya ini memiliki nama agar mudah dikenali. Orang-orang Islam menyebut-Nya dengan sebutan Allah. Di berfirman : “Allah adalah Cahaya bagi langit dan bumi.” Nur Muhammad bukan Tuhan tapi juga bukan makhluk. Ia ada di tengah-tengah antara keduannya. Namun dalam Martabat Wahidiyat ini, Nur MUhammad lebih bersifat ketuhanan. Allah yang di sembah orang-orang hakikatnya adalah Tuhan yang sudah menurunkan Diri, bukan Tuhan Sejati. Tuhan Sejati itu adalah Dzat Mutlak atau “AKU”.


Martabat ini adalah tingkatan Sifat secara keseluruhan dengan segala nama, disinilah hakikat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sebagai asal jadi dari segala yang jadi, HAWIYATUL ALAM atau Hakikat Alam. Segala apapun adalah dari pada Nur Nabi kita Muhammad SAW.

Sebagaimana sabda beliau :

“Mula-mula yang Allah jadikan adalah Nur Nabimu ya Jabir. Dan Allah jadikan dari pada Nur itu, segala sesuatu ini, dan engkau hai, Jabir termasuk daripada sesuatu itu”.

Dalam Hadits lain Rosulullah SAW bersabda:


“Aku adalah daripada Allah, dan Orang Mu’min adalah daripada ku”.


“Sesungguhnya Allah ciptakan Ruh Nabi Muhammad dari pada Dzat-Nya, lalu Allah ciptakan alam dengan rahasiah-Nya daripada Nur Muhammad SAW”.


Adapun Alam Wahdah (Jabarut) adalah di dalam martabat Tain Awal artinya pernyataan yang pertama atau kecintaan yang pertama,


3. MARTABAT WAHIDIAYAH.

Penampakan atau tajalli Tuhan berikut ini adalah Martabat Wahidiyat yaitu ASMA’. Pada martabat ini, Nur Muhammad yang bernama Allah dan bersifat ketuhanan menurunkan Diri menjadi Nur Muhammad yang bersifat kemakhlukan. Maka cahaya ini tidak lagi sebagai Tuhan, namun sebagai makhluk yang masih berupa satu kesatuan cahaya. Disinilah terjadi proses pencitaan sebagaimana digambarkan oleh Ibn ‘Arabi dalam pohon kejadian yang tidak pernah putus mengalir. Benih tersebut berasal dari Cahaya Satu, dan Cahaya yang satu tersebut berasal dari Dzat-Nya.

Dimana dari Martabat Wahdat, terciptalah empat nur sebagai berikut :

1. NURUN (Cahaya) = Gambaran Cahaya Merah

2. HAWAAUN (Angin) = Gambaran Cahaya Kuning

3. MAAUN (Air) = Gambaran Cahaya Putih

4. TUROBUN (Tanah) = Gambaran Cahaya Hitam

Dan disebut juga NUR MUHAMMAD. Adalah berasal dari JOHAR AWWAL, dan cahaya yang empat diatas, adalah Hakikatnya ADAM, yaitu ASMA ALLAH. Gambaranya adalah sebagai berikut :

1. Cahaya Merah = Jadi Hakekatnya lafad Alif

2. Cahaya Kuning = Jadi Hakekatnya Lafad Lam Awwal

3. Cahaya Putih = Jadi Hakikatnya Lafad Lam Akhir

4. Cahaya Hitam = Jadi Hakikatnya Lafad Ha

5. Johar Awwal = Jadi Hakikatnya Tasydid.


Syari’atnya adalah Lafad ALLAH, itulah sumber semua makhluk yang berada di Tujuh lapisan Bumi, dan makhluk yang berada di Tujuh lapisan langit.

Demikian Halnya, RUKUN ISLAM juga berasal dari cahaya tersebut di atas, dan gambaranya adalah sebagai berikut :

1. Syahadat = Karena adanya Johar Awwal

2. Sholat = Karena adanya Cahaya Merah

3. Zakat = Karena adanya Cahaya Kuning

4. Puasa = Karena adanya Cahaya Putih

5. Naik Haji = Karena adanya Cahaya Hitam

Demikian halnya Waktu Sholat juga berasal dari cahaya yang sama dan gambaranya adalah sebagai berikut :

1. Subuh = Bagian Nabi Adam

2. Dzuhur = Bagian Nabi Ibrohim

3. Ashar = Bagian Nabi Nuh

4. Mahgrib = Bagian Nabi Isa

5. Isya = Bagian Nabi Musa.


Demikian juga Rukunnya Sholat 5 Perkara :

1. Berdiri

2. Takbiratul ikhram

3. Ruku

4. Sujud

5. Duduk.


Juga Para Sahabat empat, kelimanya Rosulullah :

1. Sahabat Abu bakar As Shidiq

2. Sahabat Umar bin Khatab

3. Sahabat utsman bin Affan

4. Sahabat Ali bin Abi Thalib

5. Kanjeng Rosulullah.


Mazhab juga berjumlah empat kelima Baitullah:

1. Mazhab Syafi’i

2. Mazhab Hanapi

3. Mazhab Hambali

4. Mazhab Maliki

5. Baitullah.


Demikian gambaran dari Asmanya Allah Ta’ala, Hakikatnya NUR MUHAMMAD adalah Cahaya yang empat kelima Johar Awwal. Inilah disebut empat kelima pancer.


Dari sini pula lahirnya “Kalam Qadim”.

“ANNAHU ANALLAHU”.

Artinya : Aku-lah Allah. “ Dengan AKU ada, apa saja yang telah ada, dan dengan AKU pula akan ada apa saja yang akan ada. Maka adanya semua ‘alam ini adalah denganKU”. “AKU adalah Rahasia yang tersembunyi. Lalu AKU berkeinginan agar dikenal, kemudian AKU Ciptakan alam serta makhluk tidak lain agar mereka bisa Ma’rifat kepada AKU”.


“Alif Dzat adalah Mesra rahasiahnya pada segala zarrah, dan Ha adalah Hayatul Alam (Kehidupan alam semesta), dari situlah permulaannya dan menetapnya.”


Alif dan Ha yang dimaksud ini di I’tibarkan dari huruf-huruf yang tertera pada nama Nabi kita Muhammad SAW dengan nama yang lebih dikenal dilangit dengan sebutan “Ahmad”. Jadi, jelaslah, benih-benih kejadian berasal dari Cahaya Tuhan. Setiap penciptaan berasal dari-Nya. Setiap gerakan, tindakan, perkataan, pemikiran, angan-angan, semuannya bermula dari benih tersebut. Tidak ada satu gerakan pun dari makhluk yang lepas dari benih tersebut. Dalam martabat ini pula Tuhan melahirkan Kehendak-Nya.


Kehendak atau Iradat tersebut Dia salurkan dalam setiap benih kejadian. Tumbuhlah benih tersebut menjadi akar yang menjalar ke bawah. Akar atau Kehendak Tuhan inilah yang menjadi pondasi setiap ciptaan, maka segala sesuatu memiliki akar kejadian yakni berada di bawah kendali Tuhan dan terjadi atas kehendak-Nya. Kehendak Tuhan merupakan ketetapan yang pasti atau takdir. Tuhan menyimpan taikdir tersebut di suatu tempat yang tersembunyi hingga tak satu pun yang mengetahuinya, kecuali orang-orang tertentu yang Dia beri kekuasaan untuk mengetahuinnya. Tuhan pun berfirman: ”


Sesungguhnya Allah memiliki takdir (ketetapan) terhada segala sesuatu.” Dengan takdir inilah benih tersebut tumbuh keatas menjadi batang. Batang tersebut mampu tumbuh keatas karena memiliki kemampuan atau kudrat yang berasal dari Kudrat-Nya. Semakin tinggi batang itu naik hingga bercabang menjadi dua. Inilah sifat makhluk sejati, yakni bercabang menjadi dua yang saling berpasangan. Tuhan membuat keadaan makhluk menjadi berpasangan sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran-Nya.


Dia memerintahkan agar manusia mengenal dua sifat yang saling berlawanan ini, “Dan Aku menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka saling mengenal satu sama lain.” Ini menjadi petunjuk bagi manusia untuk tidak dalam penampakan kemakhlukan yang memiliki dua pasangan. Manusia yang masih mengagungkan salah satu sifat pasangan dan mengesampingkan sifat lainnya akan tersesat. Padahal dua-duanya berasal dari-Nya. 


Inilah martabat yang bersifat kemakhlukan namun masih menjadi satu dan belum terpisah-pisahkan. Semua kejadian makhluk masih berbentuk konsep yang tersimpan rapi dan terjadi di sisi-Nya. Adapun alam Wahidiyat (malakut) itu adalah pada mertabat Tain Sani artinya pernyataan yang kedua, maka dinamakan Ismul ASMA’ Tuhan bernama WAHADIAH. Dinamakan Wahadiah itu adalah Zatul AHADIAH MAUSUP SIFATUL Wahdah.


Dinamakan juga A’YAN TSABITAH artinya : Benda-benda yang ada sebelum Dari wujudnya di luar. Tidak ada di sana itu melainkan zatnya dan segala sifatnya yang qadim ini, yaitu yang belum keluar lagi dari kalimat “KUN”. Ia tidak mencium bau ada sekali-kali “kai-nun” yaitu setiap adanya itu ada permanen seperti ada jua. Benda-benda yang ada sebelum Dari wujudnya di luar.


Dinamakan AL Kanzul MAKHFI artinya perbendaharaan yang tersembunyi Dinamakan AL-‘AMA artinya yang kelam atau gelap Dinamakan ALAM HAKIKAT, ROHANI, NYAWA ADAM, ALAM QALBI, ALAM akhirah, ALAM INSAN BATIN, ALAM KAYANGAN jadilah alam ROHANI Dinamakan nyawa Adam, ialah nyawa kita. Maka nyawa kita yang belum bertubuh dengan nama ROHANIUN. Maka Rohani itulah yang mendoakan jasadnya yang menjadi ADAM, maka jadilah Adam Awal. Di kala Tain Sani ada Nafi dan Isbat, berkumpul dan bercerai, karena itu Tuhan jadikan ALAM ROH dari alam malakut.


Maka dari alam Wahidiyat (malakut) itu turunlah :

1. ALAM RUH/ARWAH

2. ALAM MISAL

3. ALAM AJSAM

4. ALAM INSAN

Adapun Rohani itu Afa’al Muhammad

Adapun A’yan Sabitah itu Asma Muhamad

Adapun Insan itu Sifat Muhammad

Adapun Zatul Muqid itu Zat Muhammad.


Semua yang tersebut itu adalah baru, dari Afa,al Muhammad, maka jadilah Pohon Dunia, maka pohon dunia inilah yang dijadikan untuk tempat Roh-roh berjasad dengan lembaganya yang berupa manusia yaitu Adam. Dunia dijadikan supaya semua Rohani-rohani (Rohaniun) yang telah ada itu, yang di dalam Alam Roh itu agar dapat turun ke dunia dan memiliki tubuh yang dinamakan lembaga manusia dan dengan tubuhnya itu yang dinamakan jasad, dapatlah Rohani menunaikan tugasnya kepada Allah Taala sebagaimana yang diikrarnya.


Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Firman :

‘Alastu birabbikum, qolụ balaa syahidnaa, an taqụlụ yaumal-qiyaamati innaa kunnaa ‘an haadzaa goofiliin. Bukankah Aku ini Tuhanmu?”

Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan : “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”


QS. Al-‘Arof 172.

4. ALAM ARWAH

Martabatnya adalah Af’al ( AF’ALULLAH ). Konsep atau skenario Tuhan tidak akan berwujud nyata jika tidak dimasukkan kedalam suatu wadah. Proses penampakan atau tajalli Tuhan berikutnya adalah menciptakan wahana bagi kehendak-kehendak-Nya tersebut. Dalam martabat ini, Tuhan menciptakan makhluk yang sangat halus yakni ruh. Ruh adalah sarana sebagai sumber kehidupan. Ruh itu berasal dari Diri Tuhan. Mula-mula, Ruh tersebut masih satu dan akhirnya terbagi-bagi menjadi banyak sekali. Bagian-bagian ruh tersebut siap untuk mengisi tiap-tiap bentuk yang akan diciptakan-Nya kemudian.


Proses terciptanya alam dunia ini, bisa digambarkan dengan akliah seperti ini; Ibarat sebuah Proyektor film Alam Wahdat (Johar Awwal) digambarkan sebagai Sumber tenaga yang menghidupkan proyektor tersebut, sehingga mampu menghsasilkan cahaya yang pijar, dan dan Alam Wahidiyat (Nur Muhammad) digambarkan sebagai Kaca Lensa empat susun yaitu :

NURUN = Diibaratkan Lensa Merah

HAWAAUN = Diibaratkan Lensa Kuning

MAAUN = Diibaratkan Lensa Putih

TUROBUN = Diibaratkan lensa Hitam.

Kemudian kempat lensa tersebut di Sorot Kekuatan Super Cahaya “JOHAR AWWAL” dan keluarlah dari empat lensa tersebut gambaran :

Dari Lensa Merah = Keluarlah Api Alam Dunia

Dari Lensa kuning = Keluarlah Angin Alam Dunia

Dari Lensa Putih = Keluarlah Air Alam Dunia

Dari Lensa Hitam = Keluarlah Bumi Alam Dunia

Dengan Qodrat dan Iradat-Nya Allah Ta’ala, maka jadilah alam ini, dan disebut juga Alam Kabir, Demikian kejadian alam ini adalah dari NUR MUHAMMAD.


Dinamakan NUR MUHAMMAD dan sekalian ruh yang keluar daripadanya itu yang berkelanjutan menajdi alam eksternal yaitu dari Nur Muhammad melalui kata “KUN” maka jadilah:

Alam goibul guyub :

– Arsyur Rahman

– Arsyul Azim

– Arsyul Karim

– Al Kursi A’azam

Alam nyata :

– Jabal Qaf

– 7 lapis bumi

– 7 lapis langit

– Segala galaksi dan Bumi tempat kita berada

Dinamakan ALAM ARWAH atau ROH yakni terkumpulnya arwah segala anbiya, mursalin dan segala mu’min.

Dinamakan ASHLUL ARWAH yaitu Mazh harul atam, Jadi “Khatamun nabiyin wa syaidul mursalin wa rahmatul lil alamin.


Dinamakan ALAM SUNYI dari tergantung dengan tabiat lagi basith.


Dinamakan juga CAHAYA MUHAMMAD, ALAM NYAWA, martabat WUJUDIAH, Alam di bawah kalimat “KUN”, Pemerintah Alam Saghir dan Alam Kabir, TAIN TSALASA, ALAM ROH, NYAWA KITA.


Adapun Alam Roh lebih dahulu dijadikan Allah dari Dunia yang fana ini. Adapun Dunia ini adalah ibarat layar putih dan pentas ke Rohaniun itu yang datang ke dunia menjalankan tugas dan peran masing-masing, yang jadi seniman dengan lakunnya.


Keranan adanya Rohani, maka adanya Jawahir Basit yaitu :

A. FUAD

B. KALBUN

C. LABBIN

D. SUDUR

E. KABAD

F. SAUDA’

G. SYIFAP.


Maka semuanya itu adalah hal Roh, maka jadilah :

A. Berperang Sabil dengan nafsunya yang jahat

B. Membuat Ahsan

C. Melakukan Mujahidah masing-masing dengan tempat atau makamnya.


Dengan itu maka adanya jalan nafsu itu jadi dua yaitu :

A. Jalan nafsu yang bernama Hati Sanubari

B. Jalan nafsu yang bernama Hati Nurani.


Maka Roh-roh yang taat ada sisi Tuhan, setelah berganti dengan nama nyawa karena pada memiliki jasad masing-masing maka jadilah Roh itu tiga mertabat, Yaitu :

A. Martabat Amar Rabbi

B. Martabat Hati Nurani

C. Martabat Ubudiah.


Mana-mana Roh yang tidak taat setelah ada memiliki jasad masing-masing itu, maka jadilah tiga mertabat. Yaitu :

A. Dinamakan bangsa hewan,

B. Dinamakan bangsa setan,

C. Dinamakan bangsa hati sanubari.

Maka Alam Ruh itu adalah Alam Ghaib. Ia lebih adanya dari Dunia yang luas ini, di sanalah nyawa manusia yang sebelum bertubuh telah ada. Setelah 125 tahun Nur Muhammad itu telah ada dan semua nyawa-nyawa manusia itu di kenal dengan nama Roh, tetapi mertabat Ruh dewasa itu seperti mertabat binatang, karena tidak menanggung tugas dan tanggung jawab. Hanya setelah ia berjasad dan hidup di dalam dunia ini masing-masing memiliki tugas, maka barulah ada derajat masing-masing di sisi Tuhan dan nyawa itu tidak lagi disebut Ruh, hanya ketika jasad itu mati ia akan berpulang menghadap Allah Taala dengan nama Ruh, yaitu diri atau Jiwa.


Dengan nama Ruh ia dikenal dengan nama Ruhani pulan bin pulan tertulis kepadanya. Dengan nama jiwa ia di kenal dengan nama jiwa, misalnya :

A. Jiwa Amarah

B. Jiwa Lawamah

C. Jiwa Sawiah

F. Jiwa Natikah

E. Jiwa Mulhammah

F. Jiwa Mutmainnah

Maka pada jiwa itulah tertulis namanya pulan bin pulan, senang atau susah, bahagia atau celaka, menurut amal dan fielnya di dalam dunia ini menurut penilaian ‘atikad-atikadnya dan tauhidnya serta makrifatnya kepada Allah Ta’ala.


5. ALAM MITSAL.

Martabatnya adalah “ILMU”. Adalah Alam segala rupa, perceraian Roh Muhammad.

Alam segala warna.

Alam Khayal.

Alam ARDHUS SIMSIMAH,

Alam Ardhul haqiqah.

Dan siapapun yang sudah Ma’rifat dengan asal kejadianya yaitu Hakikat ADAM, maka mereka sudahlah sampai pada PANGKAL MITSAL, Artinya sudah bisa menemukan Hakikat NUR MUHAMMAD, yaitu hakikat dari intisari bumi yang empat :

Cahaya merah

Cahaya kuning

Cahaya putih, dan

Cahaya hitam (Hakikat Muhammad).

Di dalam Alam Mitsal maka Roh Muhammad bercerailah dengan Roh-roh yang lain yang berbagai nama, tetapi pada mulanya dinamakan Rohaniun (Rohani-rohani).


Maka semua Rohaniun itu berasal dari Roh Muhammad Rasulullah SAW. Karena itulah dasar dan dasar dari Ilmu Rohani adalah kita wajib beriman :

A. Pada Allah Taala

B. Pada Nabi Muhammad SAW

C. Pada hari kiamat yang akan datang

Jika tidak berpegang pada dasar yang tiga diatas, maka bukanlah disebut spiritual dari orang-orang mukmin atau orang-orang Islam.


Ruh Muhammad itulah jadi Ruh seseorang, yang jadi nyawa seseorang, yang jadi hati seseorang, tetapi ia telah bercerai di dalam mertabat Alam Misal.


Segala ruh-ruh itu adalah jadi kata pepatah “Ulat lupakan daun”. Nyawa-nyawa manusia yang bukan alim dalam Ilmu Ketuhanan, hanya Firman jalan nafsu yang bernama Hati Sanubari dengan syahwatnya dan jiwa raga yang memandang lahir alam ini semata-mata. Ibarat sesuatu yang telah tersusun dari bagian-bagian, tetapi masih bersifat halus, tidak dapat dipisah-pisahkan. Alam Misal adalah tingkat kelima dalam proses pentajallian Empunya Diri dalam menyatakan rahasia diri-Nya untuk di tanggung oleh manusia. Untuk menyatakan dirinya Allah SWT, terus menyatakan diri-Nya melalui diri rahasianya dengan lebih nyata dengan membawa diri rahasianya untuk di kandung pula oleh bapak yaitu dinamakan Alam Mitsal.


Untuk menjelaskan lagi Alam Mitsal ini adalah dimana unsur rohani yaitu diri rahasia Allah belum menyatu dengan tubuh materi. Alam Mitsal jenis ini di alam malakut. Ia merupakan transisi dari alam Arwah (alam Ruh) menuju ke alam Nasut maka itu dinamakan ia Alam Mitsal di mana proses peryataan ini, perwujudan Allah pada martabat ini belum lahir, tetapi Nyata dalam tidak Nyata. Diri rahasia Allah pada martabat Wujud Allah ini mulai di tajallikan ke ubun-ubun bapa, yaitu perpindahan dari alam ruh ke alam Bapa (Mitsal).


Alam Mitsal ini terkandung ia di dalam “Walam yakullahu” dalam surat Al-Ikhlas yaitu dalam kondisi tidak bisa di bagaikan. Dan seterusnya menjadi “Madi”, “Wadi”, “Mani”, yang kemudian di salurkan ke satu tempat yang berafiliasi di antara diri rahasia batin (ruh) dengan diri kasar Hakiki di dalam tempat yang disebut rahim ibu. Maka terbentuklah apa yang di katakan “Manikam” ketika terjadi bersetubuhan diantara laki-laki dengan perempuan (Ibu dan Bapak) Perlu diingat tubuh rahasia pada masa ini tetap hidup sebagaimana awalnya tetapi di dalam kondisi rupa yang elok dan tidak binasa dan belum lagi lahir. Dan ia tetap hidup tidak mengenal ia akan mati.

6. AlLAM AJSAM.


Martabatnya adalah “Hakikinya Manusia” setelah adanya dunia. Allah menciptakan manusia (Adam) dengan menyuruh Malaikat turun ke alam dunia guna mengambil saripati dari sari Api, Sari Angin, Sari Air, Sari Bumi, kemudian melalui proses menjadi :

Saripati BUMI menjadi Kulit Bulu Adam

Saripati Api menjadi Darah Daging Adam

Saripati AIR menjadi Urat Balung Adam

Saripati ANGIN menjadi Otot Sumsum Adam

Dengan kuasanya Allah Ta’ala terjadilah Lafadz MUHAMMAD

Mim, Ha, Mim, Dal.


Yaitu CAHAYA :

Hitam menjadi hakikat lafadz Mim awal

Putih menjadi hakikat lafadz Ha

Kuning menjadi hakikat lafadz Mim Akhir

Merah menjadi hakikat lafadz Dal

Jauhar Awal menjadi hakikat Tasjid

Secara syariat menjadi lafadz Muhammad, atau sebaliknya menjadi lafadz Allah.

Mim Awal dari lafadz MUHAMMAD menjadi KEPALA Adam Ha dari lafadz MUHAMMAD menjadi DADA Adam Mim Akhir dari lafadz MUHAMMAD menjadi PUSAR Adam Dal dari lafadz MUHAMMAD menjadi KAKI Adam Ketika itu masih belum bisa bergerak, tergeletak, seperti wayang golek. Kemudian diberi lubang sebanyak empat yaitu:

Lubang Mata

Lubang Telinga

Lubang Hidung, dan

Lubang Mulut.


Kemudian kepada lubang-lubang itu dimasukkan NUR MUHAMMAD. Kejadian itu menyebabkan berfungsinya indra dan bergerak hidup. Jelasnya hidupnya manusia itu syariatnya dengan adanya Cahaya. Begitu juga matinya dengan tidak adanya cahaya. Bila sudah tidak ada Cahaya, si jasad/jasmani atau jagad saghir, sudah tidak ada lagi kekuatannya terbukti gampang ambruknya jadi lemah dan mati. Begitu juga dengan Nur Muhammad di jagad kabir yaitu di alam dunia yang paling kuat.


Tidak ada daya kalau tidak adanya cahaya yaitu Matahari, bulan, bintang tentu saja akan rusak alam dunia ini yang tinggal hanya gelapnya, api tinggal panasnya, air tinggal dinginnya, angin tinggal hawanya. Lalu siapa yang akan mengisinya atau penghuninya neraka, neraka ini tidak lain Idajil la’natullah dan semua ruh manusia yang tidak bisa kembali lagi kepada Allah ta’ala disebabkan waktu didunia terkena godaan syaitan lantaran tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah.


Sebetulnya Idajil itu adalah Malaikat kekasih Allah. Sebabnya ia dimurkai Allah, dia disuruh turun ke dunia sebelum adam tercipta sampai dengan tiga ribu tahun dan tidak kembali ke surga lagi. Dia kerasan tinggal di dunia. Maka Allah menetapkan tempatnya Idajil nanti di neraka paling bawah. Karena pembangkangnya Idajil menerima saja. Tetapi dengan permohonan izin untuk menggoda anak cucu Adam yang akan dijadikan temannya di dunia dan di neraka; Allah mengijinkannya kecuali hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulullah saja yang tidak bisa menjadi temannya.


Kita kembali kepada diciptakannya Adam Majazi itu dari sari pati Api, Angin, Air, dan Bumi tanpa ada keempat unsur ini tidak akan tumbuh dan berkembang hidup baik berupa kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang bahkan manusia sekalipun, renungkanlah baik-baik. Bahwa semua yang hidup ini saling berkaitan bersirkulasi, berkorelasi menjadi sistem yang diterapkan Allah di alam semesta ini. Selanjutnya setelah ada Adam dan Babuhawa atau ibu bapak / orang tua kita, buah-buahan, daging dan lain sebagainya yang dimakan lebih dahulu oleh kita menjadi wadi, madi, mani, manikem, bertemu kontak dengan Nur Muhammad cahaya yang empat perkara tadi, terjadilah jabang bayi di dalam rahim ibu (mengandung). Bila ada yang tidak jadi, karena tidak bertemu kontaknya dengan Nur (Ruh) dengan kuasanya Allah yang berwenang menjadikannya, kita sebagai manusia tidak ada kekuasaan, tidak ada daya dan upaya hanya sekedar menjadikan sebab untuk itu ditempati Ruh-Nya.


Ketika bayi di dalam kandungan belum ada nyawa, baru ada hidup saja yaitu ruh suci karena itu tidak ada rasa apa-apa, ketika lahir dari perut ibu, ruh suci kontak artinya bertemu dengan hawa alam dunia ini yaitu dari Bumi, Api, Angin, Air. Kemudian bernafaslah dia dengan sifatnya nyawa. Hakikatnya nyawa ialah rasa jasmani, pada waktu itu mata terbuka belum bisa melihat, kuping belum bisa mendengar, hidung belum bisa mencium, mulut belum bisa bicara hanya ada suaranya saja. Setelah diberi air susu atau makanan apa saja yang berasal dari saripati Bumi, Angin, Api dan Air tadi, saripati yang empat ini menjadi Darah yang ada empat macam :


1. Darah yang hitam dari saripati Bumi, adanya pada kulit, membesarkan kulitnya bayi, hawanya keluar melalui mulut hingga bisa berbicara.

2. Darah yang merah dari saripati Api, adanya pada daging, membesarkan dagingnya bayi, hawanya keluar melalui telinga hingga bisa mendengar.

3. Darah yang Putih dari saripati Air, adanya pada tulang, membesarkan tulang bayi, hawanya keluar melalui mata hingga bisa melihat.

4. Darah yang Kuning dari saripati Angin, adanya pada sumsum, membesarkan sumsum bayi, hawanya keluar melalui hidung hingga bisa mencium dan merasa.


Setelah bayi membesar kulitnya, membesar dagingnya, membesar tulangnya, membesar (banyak) sumsumnya, maka keluarlah hawanya yaitu nafsu yang ada empat yaitu:

1. Nafsu Amarah;

2. Nafsu Lawamah;

3. Nafsu Sawiyah;

4. Nafsu Mutmainah

Semuanya itu adalah bukti dari adanya segala keinginan yang buruk dan keinginan yang baik. Begitulah bukti tumbuh dan berkembangnya jasad ini, walaupun ada tenaga, akal pikiran, beserta penglihatan, pendengaran, ucapan dan penciuman juga rasa, tidak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan ruh api, air, angin dan bumi. Apa sebabnya itu bisa terjadi? Tidak lain segala apa yang terjadi darinya itu, supaya peralatan itu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kehidupan.


Peralatan-peralatan tadi harus digunakan untuk menge-tahui kepada asalnya yaitu Allah ta’ala supaya nanti kita bisa sempurna membawanya pulang/kembali kepada Allah ta’ala. “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un”. Hanya manusia yang mempunyai ilmunya saja yang mampu menyempurnakan ruh-ruh sealam dunia yang membawa balik kepada Allah ta’ala. Makanya ruh-ruh sealam pada masuk ke dalam diri manusia, apalagi ruh bumi, api, air dan angin itulah yang sehari-harinya bersama kita baik yang halal maupun yang haram, yang bersih dan yang kotor, yang najis dan yang mubah semuanya ikut masuk. Walaupun pada kenyataannya tidak dimakan, tapi apabila ada anjing, babi yang mati di air, tentu bangkainya di makan ikan, lalu ikan di makan manusia. Kalau mati didarat jadi pupuk diserap oleh tumbuh-tumbuhan, lalu buahnya di makan manusia. Jelaslah sudah bahwa manusia ini menjadi tempat lalulintas menyebrangnya ruh-ruh se alam dunia kembali kepada Allah ta’ala. Keterangan lainnya :

A. Ruh Api akan menjadi neraka panas

B. Ruh Air akan menjadi neraka dingin

C. Ruh Bumi akan menajdi neraka gelap

D. Ruh Angin/Hawa akan menajadi neraka sengatan neraka yang menggigit/menyengat nyawa manusia.


7. ALAM INSAN.

Adapun Alam Insan atau disebut juga dengan Alam Insan Kamil. sudah terkandung didalam surah Al-Ikhlas Diri manusia pada martabat INSANUL KAMIL adalah sebatang diri yang suci mutlak pada zahir dan batin. Tiada cacat dan celanya dengan Allah s.w.t. yaitu tuan Empunya Rahasia, sebab itu Rasulullah s.a.w pernah menegaskan dalam sabdanya, bahwa kelahiran seorang bayi itu dalam kedaan yang suci, tetapi yang membuatnya menjadi kotor itu adalah ibu bapaknya dan masyarakat, serta hanyutnya manusia itu sendiri di dalam gelombang godaan kehidupan di dunia ini. Adalah menjadi tanggung jawab seorang manusia yang ingin menuju ke jalan kesucian dan makrifat kepada Allah Ta’ala untuk mengembalikan dirinya ke suatu tahap yang bernama manusia KAMIL atau AL-KAMIL (sempurna) ataupun dinamakan tahap martabat Alam INSAN.


Dinamakan juga ALAM HIMPUNAN SEGALA ALAM yakni bersatunya alam yang tujuh :

Ahdat

Wahdat

Wahdiat

Alam Arwah

Alam Mitsal

Alam Ajsam

Alam Insan Kamil

Adapun Alam Insan itu, perhimpunan pada segala martabat. Pada sisi Allah martabat Insan itu tiga hal :

1. Martabat manusia Rabbubiah, yaitu Insan Khusus Ul Khusus.

2. Martabat manusia Mausup, yaitu Insan Kamil Wa Mukamil.

3. Martabat Insan Ubudiah, yaitu Insan Kamil Mukamil.


Maka Pada Alam ini Allah Ta’ala menurunkan Diri menjadi manusia sempurna sebagai gambaran Diri-Nya yang sempurna. Melalui manusia sempurna inilah Dia menikmati hasil ciptaan-Nya.


Maka manusia dibekali akal dan hati sebagai sarana kehadiran Tuhan. Kelebihan utama manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah kemampuan untuk menampung kehadiran Tuhan hingga menjadi wakil (khalifah) bagi-Nya. Melalui manusia sempurna inilah harapan-Nya untuk mengenal dan dikenal akan terlaksana.


1. Akal Manusia Adalah Singgasana Kemakmuran-Nya.

2. Hati Manusia Adalah Singgasana Kemuliaan-Nya.

3. Sifat Malu Manusia Adalah Singgasana Kesucian-Nya.

Ketiga bagian tubuh manusia ini menjadi sarana vital kehidupan, sebagai tempat hadirnya Tuhan untuk menikmati keelokan hasil karya-Nya. Sedangkan Alam Insan itu sendiri, terbagi dalam beberapa bagian , yang juga banyak disebut dalam banayak keterangan, diantaranya :

1. Dinamakan Insan (Rahasia Allah)

2. Dinamakan Insan Kamil

3. Dinamakan Insan Kamil dan Mukamil

4. Dinamakan Insan Mukamil

5. Dinamakan Insan Sawaan

6. Dinamakan Insan Sawaatun

7. Dinamakan Insan Batin

8. Dinamakan Insan Zahir

9. Dinamakan Insan Mutaiz

10. Dinamakan Insan Ghaib

11. Dinamakan Insan Nakus (Insan Hewan)

12. dinamakan Insan Syaitani

Demikianlah penjelasan singkat tentang martabat tujuh, semoga bisa mendekatkan paham dan Semoga bermanfa’at untuk kita semua. AAmiin


BY Nhea ChoerNhea

BY Datung Lalah Wawai

BY Hamin Tehupelasury


AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM”, WALA TAQTUMUSSYAHADAT.

MENCARI JALAN PULANG KEMBALI PADA FITRAH ALLAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ


MENCARI JALAN PULANG

KEMBALI PADA FITRAH ALLAH

MELAHIRKAN SEMULA BAYI MAKNAWIAH/.

TIFLUL MA’ANI/MANUSIA BARU.


Dalam pandangan Tasawuf umum maka Khawasul khawas adalah penekanan agar manusia wajib melihat Wajah Allah dengan menggunakan 9 wajahnya, hal ini berkait dengan 5X Solat fardu yang di dalamnya ada 9 Tashahud, maka pada waktu-waktu itulah wajah-wajah ini akan keluar, (melahirkan semula bayi maknawi)


Bahwa,

Kita harus mampu mencapai makna Hakekat manusia yang sebenar-benarnya, yang disebut “Tiflul Ma’ani” atau Bayi Ma’nawi.


** 9 Wajah itu bertajjali hakekatnya SATU jua **


Itulah yang di maksud dengan Hakekat SULUK.


Tujuannya semata-mata adalah DA’IMUN SHOLAT.

Mengosongkan diri dzahir dan batin, hanya berdiri Rohaniyah adanya.


“ATTAHILLANI SIFATUL MAZMUMAH WATTA HILLA BIHI SIFATUL MAHMUDAH”

Kosongkan diri dari sifat Mazmumah (sifat buruk dzahir dan batin) dan mengisi dengan sifat yang baik-baik.


Pemakaian dalam Sholah 5 waktu :

1. Mulai sholat, amaliyah, mesrakan mulai dari kepala sampai turun, itulah zuhud diri adanya.

2. Nafas turun kebawah, sambil turun naik disitu membaca Syahadat Ruh dan waktu menutup tahan dengan syahadat batin, zuhudkan Rupa kita dengan Laisa,

3. Tuh billah… tuh billah….


Yang diakui Allah Ta’ala (Rasulullah) adalah RAHASIA itu,

Bukan diakui dan yang diakui, tiada berbeda, melainkan IA jua yang mengakui,

Itulah Rasulullah SAW yang mengenalnya, IA jua yang mengagumi adanya,

Itulah sebenar-benarnya GAYATUL MAKRIFAT,


Baca-bacaan hanya menjalankan Syareat saja sebagaimana yang di bawa oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Dialah yang diakui, RAHASIA itulah Kuncinya.

Hanya IA menyembunyikan dirinya, tanpa di ingat karena sudah sedia adanya.


Hanya orang yang di KARUNIAI atau orang yang di BAI’AT atau orang yang di pimpin oleh ZURIAT Rasulullah SAW itulah yang akan DIKENALKAN bagi dirinya.


Yaitu lebih dzahir dan terlebih nyata diri dan segala yang nyata adalah Dzat Allah atau Nur yang awal-awal (HUWA) itulah rahasia Gayatul Makrifat.


Bermula yang bernama Rahasia AHDIYAH yaitu hidup,

Lalu berkehendak mendzahirkan dirinya disebut WAHDAH,

Manakala lanjutlah kehendaknya itulah namanya WAHDIYAH,


Kemudian menilik IA pada sifat Jalal dan Jamalnya maka dzahirlah IA pada alam Kudsi (Alif), isyarat pemakaian yang hakiki, sholat da’im namanya yaitu NUR MANIKAM,

Adapun alam Kudsi yaitu ubun-ubun bernama RABBUN,

Tujuh lapis langit itulah BAITUL MAKMUR namanya,

Dan tatkala rahasia itu berkehendak mendzahirkan dirinya SYAKULLAH namanya


Rahasia Allah itulah Nur yang awal-awal,

Tetap asyiknya SIRULLAH namanya,

Dan tatkala rahasia itu berkehendak di dada bapak, Tuh billah KUNTU KANZA MAKHFIYYAH namanya,

Dan tatkala rahasia pada pusat bapak Tik.. Tik..Nur Tik samar-samar, KANZA MADZI namanya,

Dan tatkala rahasia itu turun ke sulbi terus ke kolam DETIK MANI namanya,

Tatkala rahasia itu jatuh ke rahim ibu KUNTUM MANIKAM namanya, Nuktah rupanya,

Mengenal dirinya Allah atau tajjali SIFAT namanya,

Hanya dengan gerak Rabbun, tatkala IA jatuh berfirman :

“ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAH”


Bernama IA RAHMATULLAH,

inilah sebabnya di dalam Sholat ada Salam dan Amin,


Lalu berfirman IA :


“AL INSANU SIRRI WA ANA SIRRUHU”


Ketika jatuh pada rahim itu hanya hidup di hari semalam,

Itulah berkekalan adanya,

SHOLAT DAIM namanya, Pemakaiannya satu gerak mesraan dengan lembut, bernama IA ALLAH, Keluar adalah rahasia diri, rahasia HUWA, hanya di ketahui saja adanya,


Tiga hari tiga malam NUR namanya,

Tiada huruf dan suara, GERAK PERINTAH namanya, Ketika tujuh hari tujuh malam ZUHUR namanya,


Tahan nafas kembalikan diri kita, Ujudkan, leburkan, diri tiada berdarah, berdaging, bertulang, berbulu, hanya semata-mata.


Ketika rahasia diri hidup 40 hari RUH namanya (daging segumpal). Ketika rahasia diri hidup 4 bulan 20 hari mulai berbentuk rupa INSAN, Mudgah namanya,

Tujuh bulan tujuh hari MUHAMMAD namanya, hidup sempurna, Tatkala IA lahir INSAN KAMIL namanya.


Dzahir berupa insan ini suci lagi kamil;

Siapa yang mengetahui Ilmu ini maka sempurnalah dirinya dari dunia sampai akhirat.

Pasti akan kenal dengan RASULULLAH SAW.


Itulah yang hilang lenyap,

Itulah Rahmatullah,

Itulah Khawasul khawas,

Itulah Hakikat Insan,

Itulah Ilmu yang HAQ dari ZURIAT Rasulullah SAW.


Akhirul kalam,

Carilah sahabat yang bisa di ajak bergaul dari dunia sampai akhirat, karena Rasulullah SAW ‘tersenyum’ melihat kedudukan yang istimewa akan orang-orang yang cinta akan ilmu yang Haq ini.


*Wajah 9*

1. Sirrus sirr,

2. Sirr

3. Ahdah,

4. Wahdah,

5. Wahdiah,

6. Ahmad,

7. Muhammad ,

8. Mustafa

9. Mahmud.


Ada 9 (Sembilan) Tashahud juga yang kita lakukan dalam Sholat 5 waktu..


dan pada waktu-waktu itulah wajah-wajah ini akan keluar.


“Inni Wajjahtu wajhiya lillazi fatar-as-samawati wal ard…..

laa syarikalahu wabizalika umirtu wa ana awwalul muslimin.”


Bagi mereka yang belum menjalani Maqam Solahuddaim, maka dia tidak dapat mengeluarkan wajah-wajah ini, karena apabila wajah Ahmad dan Muhammad keluar dan mereka tidak menapaki Maqam Solahuddaim maka itu artinya dia akan mati.


Hanya yang sudah mencapai Maqam Solahuddaim saja yang boleh keluarkan wajah-wajah ini.


Misalnya untuk pergi ke18.000 Alam, untuk beribadah atau menjalankan tugas Allah. Banyaknya alam ini karena Allah RABBUL ALAMIN dan Nabi Muhammad juga RAHMATALLIL ALAMIN dan kita RAHMATAN FIL ALAMIN..


Ilmu tentang wajah-wajah akan terbuka ketika telah menguasai Ilmu tentang Nafas, Anfas, Tanafas dan Nufus, setelah melalui beberapa tahapan, misalnya dengan Nafas Ar-Rahman dan Wajah Ar-Rahman.


Dalam hal kita menapaki jalan Tasawuf yaitu jalan Hakekat dan Makrifatullah, diperlukan suatu keikhlasan dan kesungguhan oleh karena itu Guru yang Mursyid dan yang Kasyaf sangat diperlukan untuk memantau dari jarak jauh, maksudnya guru tahu apa yang anak murid mimpikan di malam hari.


Kemampuan untuk “DUDUK DALAM KALIMAH” penting, ini artinya kita harus menguasai Zikir Nafas dan penyucian diri, agar kita mampu menghalau semua yang akan datang mengganggu, mereka yang mencapai tahap suci ini akan dapat berjumpa dengan para Anbiya’ dan para Malaikat, dapat belajar langsung dari mereka, setelah itu akan dapat Bapak dan Ibu,guru “keruhanian” kemudian jika maqam meningkat maka akan diberikan nama Rahasia yang dengan nama inilah penghuni langit mengenalinya


Jika saja Roh dapat menembus 7 lapis langit, maka tentu dapat juga menembus 7 lapis bumi, dan pastinya akan dapat mengetahui rahasia-rahasia makhluk yang duduk di semua lapisan ini.


Dengan demikian mudahlah bagi mereka untuk menghantar balik makhluk yang asalnya dari lapisan-lapisan ini, pada keadaan ini biasanya gurunya terlebih dahulu sudah membuka rahasia huruf-huruf Muqotat, sebab ini merupakan kunci-kunci perbendaharaan untuk masuk kedalamnya


Bagi mereka yang sudah disahkan Mengenal Diri = Mengenal Allah, maka tidak ada yang dapat mengodanya dengan apapun jua, walau godaan tetap saja ada dan juga bagi yang dapat mengenal Diri akan diberi Anugerah Kasyaf (tembus pandang) oleh Allah Ta’ala.


Bukti sudah mengenal Diri ialah ketika dia dapat mengeluarkan 9 wajahnya semua. Dan juga, ketika dia telah ditalqinkan oleh gurunya (kafan-kan) dan ketika pintu langit telah terbuka dan dia melihat semua isi langit : Sidratul Muntaha, Baitul Arsy, Arsyillah.


Puncaknya adalah ketika masuknya Al-Quran dari langit terus ke Dada dan mendapat kesempatan membaca Al-Quran di Sidratul Muntaha.


Allah berfirman di dalam Hadis QudsiNya :


“Hai hambaKu, bila engkau ingin masuk ke HaramilKu (Haramil Qudsiyah), maka engkau jangan tergoda oleh Mulki, Malakut, Jabarut karena alam Mulki adalah setan bagi orang Alim, Alam Malakut adalah setan bagi orang Arif dan Alam Jabarut adalah setan bagi orang yang akan masuk ke Alam Qudsiyah”.


Wajib bagi semua manusia mengetahui tahap mampu dirinya yaitu berada pada alam yang mana dan jangan mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya.


“Allah menyayangi orang-orang yang mengetahui kadar dirinya dan tidak melampaui batas perjalanannya menjaga lisannya dan tidak menyia-yiakan umurnya”.


Seorang Alim harus mampu mencapai makna hakekat manusia yang disebut “Tiflul Ma’ani” (Bayi Ma’nawi).


Setelah itu harus mendidiknya dengan tetap melakukan Asma Tauhid dan keluar dari alam Jasmani ke alam Ruhani, yaitu alam As-Sirri yang di sana tidak ada sesuatu pun selain AlLah. Sirr itu seperti lapangan dari cahaya, tidak ada ujungnya. Inilah Maqam Al-Muwahidin.


Berusahalah untuk mencapai ke tahap itu melalui ajaran guru atau orang yang ahlinya. Ada di antaranya sengaja tidak diuraikan dengan lebih lanjut karena sebagiannya adalah rahasia yang perlu dibicarakan secara khusus.


MELAHIRKAN SEMULA BAYI MAKNAWI = MEMULANGKAN AMANAH ALLAH


Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani adalah SULTANUL atau QUTUBUL AULIA’ yakni Penghulu segala Wali wali Allah, maka wajarlah kita dalam mencari JALAN PULANG menjadikan beliau sebagai salah satu SUMBER rujukan.


Petikan dari kitab “SIRRUR ASRAR” .


Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani menamakan kandungan itu sebagai TIFLUL MA’ANI atau BAYI MAKNAWI dan menjelaskan bahwa istilah itu merujuk kepada RUHKU ALLAH yang disebutnya sebagai RUH AL-QUDSI.


1. Makhluk pertama yang diciptakan Allah (baca ditajallikan) adalah RUH MUHAMMAD diciptakan dari Cahaya JAMAL ULLAH.


2. Ruh Muhammad adalah RUH YANG TERMURNI sebagai makhluk pertama dan ASAL seluruh makhluk. Dari Ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di Alam LAHUT yakni NEGERI ASAL bagi seluruh manusia. maka kita sebut kita ini sebagai UMAT MUHAMMAD.


3. Selanjutnya ruh-ruh (perhatikan bukan ruh tetapi ruh ruh) diturunkan ke Alam TERENDAH dimasukkan pada makhluk terendah yakni JASAD setelah membuat PENGAKUAN dihari PERJANJIAN dimana Allah bertanya “Alastu birabbikum” = Bukankah Aku ini Tuhanmu ? Ruh menjawab, Benar Engkaulah Tuhan kami..


4. Proses turunnya (ruh) adalah setelah ruh diciptakan di Alam LAHUT , maka diturunkan ke Alam JABARUT dan DIBALUT dengan CAHAYA JABARUT sebagai pakaian antara DUA HARAM disebut sebagai RUH SULTANI. Selanjutnya diturunkan lagi ke Alam MALAKUT dan dibalut dengan cahaya MALAKUT dinamakan sebagai RUH RUHANI. Kemudian diturunkan lagi ke Alam MULKI dan dibalut dengan CAHAYA Mulki dinamakan RUH JASMANI.


5. Untuk KEMBALI (jalan pulang) ke negeri asalnya (Alam LAHUT) manusia perlu beribadah, maksudnya ibadah disini adalah MAKRIFATULLAH. Makrifat terwujud bila manusia dapat melihat indahnya sesuatu YANG TERPENDAM dan TERTUTUP didalam RASA di LUBUK HATI disebut sebagai KUNZA MAHFIYYAN = terpendam dan tertutup, firman Allah : “ Kuciptakan makhluk agar mereka MengenalKu”.


6. Alam Makrifat = Alam Lahut = Negeri Asal kita = Tempat Ruh Al-Qudsi = Bayi Yang Perlu Dilahirkan semula = AKU


7. Yang dimaksudkan dengan Ruh Al-Qudsi adalah HAKEKAT MANUSIA yang disimpan di LUBUK HATI, Keberadaannya akan diketahui dengan MENGAMALKAN secara TERUS MENERUS Kalimah Syahadah “La Ilaha Illallah”


8. Ahli tasauf menamakan Ruh Al-Qudsi dengan sebutan TIFLUL MAANI ( bayi maknawi ) karena ia dari MA’NAWIYAH QUDSIYYAH


Pemberian nama TIFLUL MAANI didasarkan kepada :


1. Ia lahir dari HATI seperti lahirnya bayi dari RAHIM ibu dan ia diurus dan dibesarkan hingga dewasa (dengan gerak rasa)


2. Bayi bersih dari segala kotoran dosa lahirriyah. Tiflul Maani juga bersih dari SYIRIK dan GHAFLAH (lupa kepada Allah)


3. Tiflul Ma’ani HALUS dan SUCI


4. Ia BERWUJUD seperti RUPA MANUSIA (itu) juga karena MANISnya bukan karena kecilnya dan dilihat dari AWAL ADA-nya, ia adalah MANUSIA HAKIKI (yang sebenar-benarnya kita atau manusia = A-KU) karena Dialah YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN ALLAH. (jasad tak dapat berhubung dengan Allah secara langsung /terus-menerus)


5. Firman Allah melalui Hadith Qudsi :


“AKU punya waktu khusus dengan Allah, Malaikat terdekat , nabi dan rasul tidak akan memilikkinya”


“Kamu sekalian akan melihat Tuhanmu saperti kamu melihat sinar bulan purnama”.


Al-Quran :


“Wajah wajah orang MUKMIN pada hari itu BERSER-SERI”.


Yang dimaksudkan dengan MALAIKAT TERDEKAT = RUH RUHANI yang diciptakan di alam Jabarut.


Bila segala sesuatu SELAIN RUH AL-QUDSI masuk ke Alam LAHUT maka pasti akan TERBAKAR.


Dalil dari Hadist Qudsi yang lainnya :


1. ILMU BATIN adalah RAHASIA diantara RahasiaKu. Aku jadikan didalam HATI hamba hambaKu dan tidak ada MENEMPATINYA kecuali AKU.


2. Aku ini BERADA pada SANGKAAN hambaKu. Aku bersamanya ketika dia MENGINGAT –Ku. Bila dia mengingatKu pada HATI-nya, Aku pun mengingatnya pada Dzat-Ku.


“ T A F A K U R “

Yang dimaksudkan dengan Hadits ini adalah manusia pada WUJUD MANUSIA yaitu di alam TAFAKUR


Hadits Baginda Rasul :

“Tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada IBADAH 70 tahun” .

Dan berfikir tentang MAKRIFAT kepada Allah , maka nilai tafakurnya lebih daripada beribadah seribu tahun. Ini adalah ALAM MAKRIFAT yaitu ALAM TAUHID.


Wajhillah = Wajah Allah dalam al-Quran


Ayat-ayat berikut yaitu : (2:115), (2:272) , (30:38), (30:39) dan (76:9) mempunyai rahasia yang besar dari segi hiraki manusia , pentabiran Allah swt kepada para Khalifah-khalifahNya yang merupakan

golongan Khawasul Khawas.

Ulasan ringkas : Ayat pertama yang menyebut Wajah Allah ialah Al-Baqarah : 115


Sejak awal menyatakan bahwa kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat yang menekankan bahwa untuk melihat Wajah Allah kita harus meletakkan diri kita sebagai hamba yang tidak punya apa-apa sebab semuanya hak Allah.


Ini diakhiri dengan Surah Al-Insan ayat (76 : 9)


Yang menekankan agar manusia wajib melihat Wajah Allah dengan menggunakan 9 wajahnya.

5 ayat di bawah ini menjadi sandaran penting untuk Melihat Wajah Allah :


1. Terkait dengan 5X sholat fardhu = waktu yang wajib untuk memandang Wajah Allah

2. Terkait dengan 5 Ulul azmi = Muhammad saw, Isa as, Musa as, Ibrahim as dan Nuh as, yang menjadi pemandu kepada “Al Ghauts/Kembali” dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Khalifah

3. Terkait dengan 5 Naqib kepada Al-Ghauts = Qutb, Qut Al Bilad, Qutb Al Aqtab , Qutb Al Irshad , Qutb Al Mutasarrif.

4. Di bawah setiap 5 Naqib itu masing –masing ada = 7Budala (diketuai Qutb),

7Nujuba’ (diketuai Qutb Al Bilad), 7Nuquba’ (diketuai Qutb Al Aqtab ), 7Awtad

(diketuai Qutb Al Irshad) dan 7Ahyar (diketuai Qutb Al Mutasarrif).

5. Walaupun ini menunjukkan satu hiraki tegak terdapat juga hiraki mendatar yaitu Qutb lebih tinggi dari Qutb Al Bilad lebih tinggi dari Qutb Al Aqtab lebih tinggi dari Qutb Al Irshad lebih tinggi dari Qutb Al Mutasarrif.

6. Dalam masyarakat kita selalu disebut tentang kewujudan 40 Abdal, maka sebenarnya semua mereka yang di bawah Al Ghauts ini ada 40 orang. Mereka juga disebut “Rijalul Ghaib” dan maqam mereka adalah As Siddiqun dan Al Muqarrabun.

7. Mereka semua (1+40 orang) senantiasa melaksanakan Solahud Da’im karena mereka pilihan Allah (Ahlullah) dan senantiasa memandang Wajah Allah.

8. Mereka dan para Wali-wali Allah yang lain mengajak dengan ayat (12 : 108)

mendapat limpahan Rahmat dari Allah seperti yang disebut dalam surah Yunus (10 : 62)

9. Dibawah ini adalah 5 ayat yang di dalamnya terdapat uraian tentang tugas para Khalifah Allah swt, yaitu :

1. Al-Baqarah 2 : 115


”Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmatNya) lagi Mahamengetahui”.2. Al-Baqarah 2 : 272


“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.


3. Ar-Rum 30 : 38


“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.


Laa illaha illa ALLAH

۞اللّٰهم صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ۞

Innaalillah Waainna ilai Hiroji’un

Laahaulawaala Quwataa illa Billah

Hil ali Yil azimSufi Keheningan:


Sufi yang belajar dari keheningan dan ketiadaan. Cinta dan Fana keduanya sulit dijelaskan dengan kata-kata dan akal namun hati yang suci secara gamblang memaparkan makna keduanya.


Hanya berharap pada Tuhan


Suatu saat Syaikh Khafif (ra) pergi menunaikan haji dengan hanya membawa sebuah ember dan seutas tali untuk menimba air minumnya. Di tengah perjalanan, ia melihat beberapa ekor kijang sedang berdiri di tepian seumur, sedang meminum air dari sumur itu. Ketika Syaikh Kjhafif (ra) mendekati sumur, kijang-kijang itu pun berlari menjauh dan permukaan air sumur mendadak turun. Dengan sekuat tenaga Syaikh Khafif (ra) berusaha, ia tak juga dapat menimba air sumur itu. ia berdoa kepada Tuhan untuk menaikkan kembali permukaan air sumur itu seperti yang telah Tuhan lakukan untuk para kijang.Lalu Suara Yang Agung menjawab, Kami tak dapat mengabulkan doamu; karena kau lebih bergantung kepada ember dan talimu daripada kepada Kami. Ketika itu juga, Syaikh Khafif (ra) membuang ember dan tali yang dibawanya dan permukaan air sumur pun langsung naik kembali. Segera Syaikh Khafif (ra) menghapus rasa dahaganya. Sepulang dari haji, Syaikh Khafif (ra) menceritakan pengalamannya kepada Syaikh Junaidy Al-Baghdadi (ra). Syaikh Junaidy Al-Baghdadi (ra) berkata, Tuhan telah menguji ketergantunganmu kepadaNya. Jika saja kau menunggu sedikit lagi, air sumur itu akan meluap ke luar.


INGIN MENJADI PELAYAN TUHAN


INGIN MENJADI PELAYAN TUHAN

Ketika dia berjalan, Musa mendengar seorang gembala sedang memohon kepada Tuhan, menawarkan diri untuk melayani-Nya, menyisir rambutnya, mencuci pakaian dan kaki-Nya, membawakan-Nya makanan, dan mencium tangannya. Musa memarahi si gembala karena keberaniannya. “Tuhan tidak membutuhkan pelayanan semacam itu darimu!” Si gembala mencabik-cabik pakaiannya dalam keputusasaan dan berjalan ke gurun.


Malam itu Tuhan menemui Musa dan memurkainya. “Engkau telah memisahkan hamba-Ku dari-Ku. Aku tidak memerintah kan ibadah untuk kepentingan-Ku sendiri, melainkan sebagai kebaikan kepada hamba-Ku. Pujian mereka tidak mengagungkan-Ku, tetapi memberati kesucian dan cahaya kepada mereka, namun ruh dan perasaan mereka. Aku menatap ke dalam hati mereka untuk melihat apakah hati mereka indah, karena hati adalah esensi. Aku ingin membakar, membakar! Nyatakan jiwamu dengan api cinta, dan bakarlah semua pikiran dan perkataanmu!”

(Maulana Jalaluddin Rumi (qs), Matsnawi II: 1720-63)


AWAL AGAMA MENGENAL ALLAH


Awal Agama Mengenal Allah


“AWALUDDIN MA’RIFATULLAH”


Artinya : Awal Agama mengenal Allah.

Sebelum mengenal Allah terlebih dahulu kita diwajibkan mengenal diri, setelah mengenal diri, terkenallah kepada Allah, bila mana sudah mengenal Allah, Fanalah diri kita atau tidak ada mempunyai diri lagi, pada hakikatnya hanya Allah.


Selanjutnya terlebih dahulu kita mengenal diri, bila mana tidak mengenal asalnya kejadian diri, maka tidaklah sempurna Ilmu yang kita pelajari. Seperti kata ABDULLAH IBNU ABBAS. R. A :


“Ya Rasulullah, apakah yang pertama dijadikan Allah Ta’ala?”


Nabi SAW bersabda : “INNALLAHA KHALAKA KABLAL ASY YAA INNUR NABIYIKA MINNUIHI” artinya “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menjadikan terlebih dahulu ialah Nur Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dari pada Zat Allah”.


SYECH ABDUL ASYSYAHRANI RAHIMA HULLAH ALIHI berkata : “INNALLAHA KHALAKA RUHUN NABI SAW MIN ZATIHI WAKHALAKAL ‘ALAMI MINNURI MUHAMMAD SAW.”


Artinya “Sesungguhnya Allah telah menjadikan Roh Nabi Muhammad dari pada Zat Allah, dan sekalian Alam ini dijadikan dari pada Nur Muhammad SAW serta Nabi Adam dan diri kita atau tubuh kita”.


nNabi Bersabda : “ANA ABUL ARWAH, WA ADAMU ABUL BASYARU”


Artinya : “Aku Bapak segala Roh dan Nabi Adam Bapak sekalian Tubuh Manusia tetapi Nabi Adam dijadikan dari pada tanah”.


Allah berfirman : “KHALAKAL INSANA MINTIY” artinya Aku jadikan insan Adam dari pada tanah, dan tanah dari pada Air, Airpun dijadikan dari pada Nur Muhammad, maka Roh dan Tubuh tersebut bernama Nur Muhammad. Kepada Roh dan Tubuh inilah segala kainah, Insya Allah kita akan melihat kesempurnaan Zat Wajibal Wujud, karena tubuh kita yang kasar ini tidak dapat mengenal Allah, sebab fana. Yang dapat mengenal/meresapkan Nur Muhammad SAW. Siapa yang dapat mengenal atau meresapkan Nur Muhammad SAW berarti ia mengenal atau meresapkan Tuhannya, karena itu adalah kenyataan dari Wujud Allah yang kita miliki, seperti penglihatan, pendengaran dan sebagainya yang berasal dari pada Nur.


Firman Allah Ta’ala : “KADJA AKUM MINALLLAHINNURI” artinya Sesuatu apa saja yang menimpa kepada kamu adalah dari pada Allah yaitu Nur.


Firman Allah Ta’ala : “KAD JA AKUMUL KAKKUMIR RABBIKUM” artinya Sesuatu apa saja yang masing-masing kamu adalah hak dari pada Tuhan dari Nur kepada Nur.


Di sinilah sampai pelajaran segala Ilmu dari Aulia dan Ambiya asalnya mengenal Allah. Demikian pula pendapat Arifbillah serta kelakuannya karena ia mengenal Diri-Nya berasal dari kejadian Nur.


Firman Allah Ta’ala dalam Hadist Qudsi : “KHALA ILA JALI WAKHALAKHUL ASY YA ILA JALIK” artinya“Aku jadikan kamu karena Aku, dan Aku jadikan Alam semesta karena Engkau Ya Muhammad.”


Rasulullah SAW bersabda : “ANA MINALLAHI WALMU’MINUNKAMINNI artinya “Aku daripada Allah, dan segala Mu’min daripada Aku.”


Maka dari itu, berpeganglah kepada Nur Muhammad, baik di waktu beribadat maupun di luar dari beribadat.


Syech ABDURRAUB berkata : “Yang sebenar diri adalah Nyawa, yang sebenarnya Nyawa adalah Nur Muhammad atau Sifat, yang sebenarnya Sifat adalah Zat Hayyun akan tetapi La Gairi (tidak lain)”.


Adapun sebagian pendapat dari Alim Ulama adalah bahwa yang sebenarnya Diri adalah Roh, tatkala masuk pada Diri atau Tubuh bernama Nyawa, tatkala keluar masuk bernama Nafas, bilamana ingin sesuatu bernama Nafsu, dan apabila dapat memiliki sesuatu barang bernama Ikhtiar, dapat pula membuat sesuatu barang bernama Akal atau Ilmu. Inilah yang sebenarnya Diri. Karena pada diri inilah zahirnya Tuhan.


Nabi Muhammad SAW bersabda : “ZAHIRU RABBI WAL BATHINU ABDUHU” artinya Zahir Tuhan itu ada pada Bathin HambaNya, yakni kepada Ilmu Hakikat. Kepada Ilmu Hakikat inilah yang sebenarnya untuk meng-Esakan Allah. Dengan adanya keterangan tersebut di atas, maka kenalilah Diri agar sempurna untuk mengenal Allah SWT.


Nabi Muhammad SAW bersabda : “MAN’ARA PANAFSAHU PAKAD ‘ARA PARABBAHU” artinya“Siapa mengenal dirinya maka mengenal ia akan TuhanNya”. Dan “MAN ‘ARA PANAFSAHU BIL FANA PADA’ARA PARABBAHU BILHAQA” artinya Maka barang siapa mengenal dirinya binasa, niscaya dikenalnya Tuhannya kekal.


Mengenal diri ada terbagi 3 (tiga) bagian :

Harus mengetahui asal diri (seperti tersebut diatas).

Matikanlah diri/tubuh kita yang ada ini (mati Ma’nawiyah).

Setelah Fana diri di dalam diri, Uludiyah Allah Ta’ala dalam Ilmu Allah Ta’ala yang Qadim adanya.

Allah SWT berfirman dalam Hadist Qudsi : “ MAUTU ANTAL KABLAL MAUTU” artinya Matikanlah dirimu sebelum mati kamu (mati sebenarnya).


Mematikan diri adalah sebagai berikut :

“LAA QADIRUN, WALA MURIDUN, WALA ‘ALIMUN, WALA HAYYUN, WALA SAMI’UN, WALA BASIRUN, WALA MUTAKALLIMUN.


Artinya :

– Tidak ada berkuasa ;

– Tidak ada berkehendak ;

– Tidak ada kita tahu ;

– Tidak ada kita hidup ;

– Tidak mendengar ;

– Tidak melihat ;

– Tidak berkata-kata.


Kesemuanya itu hanya Allah, tetapi setelah Fananya seluruh diri/tubuh kita di dalam “UHU DIAH ALLAH dengan Ilmu Allah yang Qadim. Dan ketahuilah Sir Allah dalam Diri/Tubuh kita. Jika kita tidak mengetahui, maka kita selalu bergelumang Dosa.


Nabi SAW bersabda : “WUJUDUKA ZAMBUN LAA YUGA SIBAHU ZAMBUN” artinya Bermula Adam itu dosa yang amat besar, maka tiap-tiap diri/tubuh yang berdosa tidaklah sempurna untuk mengenal Allah, walaupun bagaimana berbaktinya tetap tidak sempurna untuk mengenal Allah, karena berbakti itu adalah umpama diri/tubuh dengan Roh, maka dariitu ketahuilah Sir Allah yang sebenarnya di dalam Rahasia yang ada.


Allah berfirman dalam Hadist Qudsi : “AL INSANU SIRRI WA ANA SIRRAHU” artinya Insan itu adalah RahasiaKu dan Akupun RahasiaNya.


Allah berfirman dalam Hadist Qudsi : “AL INSANU SIRRI WASIARI SIFATI WASIFATI LA GAIRI” artinya“Insan itu adalah RahasiaKu, RahasiaKu itu adalah SifatKu, SifatKu itu tidak lain dari padaKu.


GHAUSUL ‘AZAM berkata “JISMUL INSANU WANAFSAHU WAKABLAHU WARUHUHU WABASARAHU WA ASNA NURU WAYAZRUHU WARIJLUHU WAKULLU ZALIKA AZHIRTULAHU BINAFSIHI LINAFSI ILA HUWA ILLA ANA GHAIRUHU” artinya Diri atau tubuh manusia, hatinya dan pendengarannya, penglihatannya, serta tangan dan kakinya, kesemuanya itu adalah kenyataan bagi DiriKU, tetapi bukan ‘Ainnya dan bukan lainnya. Allah itu tidak lain dari Insan, sebab kita ini adalah Hak dari pada Allah dan tidak ia berpisah segala kelakuanNya atau Af’alNya.


Allah berfirman : “WAFI AMPUSIKUM APALA TUBSIRUN” artinya Ada Tuhan kamu pada diri kamu, mengapa tidakkah kamu lihat akan Aku, kata Allah, padahal Aku terlebih hampir daripada matamu yangputih dengan yang hitamnya, terlebih hamper lagi Aku dengan kamu.


Nabi SAW bersabda : “MAN NAJARA ILA SYAI’AN WALAM YARALLAHUFIHI FAHUWA HATIL” artinyaSiapa yang melihat kepada sesuatu, tidak dilihatnya Allah didalamNya, maka penglihatannya itu batal dan sia-sia belaka.


ABU BAKAR SIDDIK R.A berkata “MAA RA AITU SYAI’AN ILLA WARA AITULLAH HAKABLAHU” artinya “Tidak Aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah Ta’ala terlebih dahulu”.


USMAN IBNU AFFAN berkata “MAA RA AITU SYAI’AN ILLA WARA AIRULLAHA“ atinya “Tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah sesertanya”.


UMAR IBNU KHATTAF berkata “MAA RA AITU SYAI’AN ILLA WARA AITULLAHA BADAHU” artinyaTidak aku lihat sesuatu, hanya aku lihat Allah Ta’ala kemudiannya.


ALI BIN ABI TALIB “MAA RAITU SYAI’AN ILLA WARA AITULLAHA FIHI” artinya “Tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah Ta’ala di dalamnya”.


Demikianlah apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi tersebut di atas, maka pelajarilah ilmu ini kepada guru sebagaimana mestinya, sebab Allah tidak bersatu dan tidak bercerai/berpisah dengan sesuatu apa juapun. Inilah jalannya untuk mengenal Allah yang hidup kekal dan abadi yang tidak pernah kita lupakan setiap saat dan waktu maupun di dalam tidur.


Inilah pelajaran yang sebenarnya untuk Ma’rifat mengenal Allah dan menghilangkan pekerjaan dunia serta mempelajari ilmunya dengan meniadakan atau menghilangkan diri/tubuh pada tingkah laku kita, maka tidak termasuk lagi pada huruf “HA“ dan tidak boleh lagi dikata atau disebut Allah. Bila mana dengan jalan pelajaran mematikan diri/tubuh seperti : Zat, Sifat, Asma dan Af’al yangada pada kita. Jika sudah kita tidak ada (memanakan diri/tubuh) inilah yang dimaksud menyerahkan diri kepada Allah Ta’ala, maka bertemulah kita Ghaib di dalam Ghaib, Ujud di dalam Ujud, Zat di dalam Zat, Sifat di dalam Sifat, Asma di dalam Asma, Af’al di dalam Af’al, Sir di dalam Sir, Rahasia di dalam Rahasia dan Rasa di dalam Rasa yang menerima Zauk atau Widdan. Dalil yang menunjukkan hilangnya diri kepada Allah Ta’ala sebagai berikut :

“TIZIBUL BADANI SARAL QALBI “ artinya Hancurkan Badan jadikan Hati.

“TAZIBUL QALBI SARANRUH” artinya Hancurkan Hati jadikan Ruh.

“TAZIBUL RUHI SARANNUR” artinya Hancurkan Ruh jadikan Nur.

“TAZIBUNNURI SARAS SIRRI” artinya Hancurkan Nur jadikan Rahasia.


“TAZIBUSSIRRI ILLA ANA ILLA ANA” artinyaHancurkan Rahasia jadikan Aku ya Aku yang Mutlak,dan yang sebenarnya Aku itu adalah Rahasia sekalian Makam Manusia yang berada di dalam hati atau bathin.


“ALQOLBU KAMASALIL MURA WANAJRA FIIHI RABBAHU” artinya Hati Manusia itu diumpamakan Cermin, apabila dilihatnya Cerminnya, maka kelihatanlah Tuhannya dari pada Rahasia, karena rupa kita yang berada di dalam bathin inilah yang diakui oleh Allah, sebab rupa dari Rahasianya.


Allah Ta’ala berfirman : “AL INSAN SIRRI WASIRRI WASIFATI LA GHAIRI” artinya Insan itu adalah RahasiaKu dan RahasiaKu itu adalah tidak lain dari pada ZatKu yang Wajibbal Wujud.


Allah Ta’ala berfirman “AL QALBI HAYATI SIRRI ANA ILLA ANA” artinya Di dalam missal itu hati, di dalam SirKu adalah Aku Rahasia segala Insan yang ada di dalam Bathin. Demikianlah yang sebenarnya untuk mengenal Allah Ta’ala.


Allah Ta’ala berfirman dalam Hadist Qudsi “MAN ‘ARA FALLAH PAHUWALLAH” artinya Dengan sesungguhnya siapa yang mengenal Allah, maka ia bernama Allah dan Muhammad, karena hayat itu adalah hidup dengan sendirinya yang berasal dari Hayyun, sedangkan Manikam itu artinya ketuhanan, itulah sifat Allah Ta’ala yang dizahirkan kepada Muhammad dan Adam serta Insan daripada kenyataan kelakuan yang disertai dengan sifat, Hayat, Ilmu, Kudrad, Iradat, Sama’, Bashar, Kalam. Maka tajallilah Zat Muhammad dan Adam serta Insan dan Diri/tubuh yang dijadikan dari pada 4 (empat) macam iaitu :

Mada

Madi

Mani.


Manikam artinya Ketuhanan yang disertai dengan sifat yang tersebut di atas daripada kenyataan sesuatu faedah kelakuan (martabat).


“MAN ALIFU KHALAK NARU WAHUWA RUHUL INSANU” Artinya : Hilangkan huruf Alif, jadikan Nama atau Asma Manusia, Fanakanan dirimu di dalam Zat Allah.


“LAM AWAL KHALIFATUHIY WAHUWA HAPSAL INSANU” Artinya : Hilangkan huruf Lam Awal, jadikan Nafas Manusia, Fanakan Sifatmu di dalam Sifat Allah.


“LAM AKHIR KHALAKA ASMAI WAHUWADDARUL INSAN” Artinya : Hilangkan Huruf Lam Akhir, jadikan Daerah Manusia, Fanakan Namamu di dalam Nama Allah.

“WAA HAA, I, KHALAKAL ARDHI WAHUWA BADANUL INSANU” Artinya : Hilangkan Huruf “H”, jadikan Badan/Tubuh Manusia, Fanakan Af’almu di dalam Af’al Allah.

Arti dari nama Allah :

Alif : Jari kelingking menjadi Huruf Alif

Lam Awal : Jari Manis menjadi Huruf Lam Awal

Lam Akhir : Jari Tengah menjadi Huruf Lam Akhir

Ha : Jari Telunjuk dan Ibu Jari menjadi Huruf Ha.


Artinya Diri yang Empat Anasar pada Tubuh :

Artinya Nafas : Menjadi Huruf Alif

Artinya Air Liur : Menjadi Huruf Lam Awal

Artinya Darah : Menjadi Huruf Lam Akhir

Artinya Hawa dan Rasa : Menjadi Huruf Ha.

Artinya Nafas : adalah Angin

Artinya Air Liur : adalah Air

Artinya Daerah : adalah Api

Artinya Hawa dan Rasa : adalah Bumi/Tanah.


Demikianlah penjelasan apa yang dimaksudkan arti Nama Allah yang ada pada Diri kita, agar dapat diketahui sebagaimana yang dipelajari oleh Guru.SYEKH SITI JENAR

Ajaran Manunggaling Kawula Gusti (SYEKH SITI JENAR)


SYEKH SITI JENAR

(juga dikenal dalam banyak nama lain, antara lain Sitibrit, Lemahbang, dan Lemah Abang) Adalah seorang tokoh Sufi dan juga salah satu penyebar agama Islam di pulau Jawa yang sangat kontroversial. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal-usulnya, di masyarakat, terdapat banyak versi cerita mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar.


Sebagian umat Islam menganggapnya sesat karena ajarannya yang terkenal, yaitu “Manunggaling Kawula Gusti”. Akan tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah intelektual yang sudah mendapatkan esensi Islam itu sendiri.


Ajaran–ajarannya tertuang dalam Pupuh, yaitu karya sastra yang dibuatnya.


Ajaran yang sangat mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti.


Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang bertentangan dengan cara hidup Walisongo. Pertentangan praktek sufi Syekh Siti Jenar dengan Walisongo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Walisongo.


Konsep dan ajaran


Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, yaitu apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi.


Konsekuensinya, ia tidak dapat dikenai hukum yang bersifat keduniawian (hukum negara dan lainnnya), tidak termasuk didalamnya hukum syariat peribadatan sebagaimana ketentuan syariah.


Dan menurut ulama pada masa itu yang memahami inti ajaran Siti Jenar bahwa manusia di dunia ini tidak harus memenuhi rukun Islam yang lima, yaitu: syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Baginya, syariah itu baru berlaku sesudah manusia menjalani kehidupan paska kematian. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi.


Pemahaman inilah yang dipropagandakan oleh para ulama pada masa itu. Mirip dengan konsep Al-Hallaj (tokoh sufi Islam yang dihukum mati pada awal sejarah perkembangan Islam sekitar abad ke-9 Masehi) tentang Hulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat manusia dan Tuhan. Dimana Pemahaman ketauhidan harus dilewati melalui 4 tahapan ;


1. Syariat (dengan menjalankan hukum-hukum agama seperti sholat, zakat dll),

2. Tarekat, dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu,

3. Hakekat, dimana hakekat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan,

4. Makrifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya.


Bukan berarti bahwa setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut maka tahapan dibawahnya ditiadakan.


Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama pada masa itu tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syech Siti Jenar. Ilmu yang baru bisa dipahami setelah melewati ratusan tahun pasca wafatnya sang Syech.


Para ulama mengkhawatirkan adanya kesalahpahaman dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Syech Siti Jenar kepada masyarakat awam dimana pada masa itu ajaran Islam yang harus disampaikan adalah pada tingkatan ‘syariat’. sedangkan ajaran Siti Jenar sudah memasuki tahap ‘hakekat’ dan bahkan ‘makrifat’kepada Allah (kecintaan yang sangat kepada ALLAH).


Oleh Karen itu, ajaran yang disampaikan oleh Syech Siti Jenar hanya dapat dibendung dengan kata ‘SESAT’.


Dalam pupuhnya, Syekh Siti Jenar merasa malu apabila harus berdebat masalah agama. Alasannya sederhana, yaitu dalam agama apapun, setiap pemeluk sebenarnya menyembah zat Yang Maha Kuasa. Hanya saja masing – masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda – beda dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama. Oleh karena itu, masing – masing pemeluk tidak perlu saling berdebat untuk mendapat pengakuan bahwa agamanya yang paling benar.


Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas.


Manunggaling Kawula Gusti


Dalam ajarannya ini, pendukungnya berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. ‘Manunggaling Kawula Gusti’ dianggap bukan berarti bercampurnya Tuhan dengan mahluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk. Dan dengan kembali kepada Tuhannya, manusia telah menjadi sangat dekat dengan Tuhannya.


Dan dalam ajarannya, ‘Manunggaling Kawula Gusti’ adalah bahwa di dalam diri manusia terdapat ruh yang berasal dari ruh Tuhan sesuai dengan ayat Al Qur’an yang menerangkan tentang penciptaan manusia


Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat :


“Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku, maka hendaklah kamu tunduk dengan bersujud kepadanya” (Shaad, 71-72).


Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan ruh Tuhan dikala penyembahan terhadap Tuhan terjadi.


Perbedaan penafsiran ayat Al Qur’an dari para murid Syekh Siti inilah yang menimbulkan polemik bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan, yaitu polemik paham ‘Manunggaling Kawula Gusti’.

Hamamayu Hayuning Bawana


Prinsip ini berarti memakmurkan bumi. Ini mirip dengan pesan utama Islam, yaitu “Rahmatan lil alamin”. Seorang dianggap muslim, salah satunya apabila dia bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya dan bukannya menciptakan kerusakan di bumi.


Kontroversi


Kontroversi yang lebih hebat terjadi pada saat kematian Syekh Siti Jenar. Ajarannya yang amat kontroversial itu telah membuat gelisah para pejabat kerajaan Demak Bintoro. Di sisi kekuasaan, Kerajaan Demak khawatir ajaran ini akan berujung pada pemberontakan mengingat salah satu murid Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Penigging atau Ki Kebo kenanga adalah keturunan elite Majapahit (sama seperti Raden Patah) dan mengakibatkan konflik di antara keduanya.


Dari sisi agama Islam, Walisongo yang menopang kekuasaan Demak Bintoro, khawatir ajaran ini akan terus berkembang sehingga menyebarkan kesesatan di kalangan umat. Kegelisahan ini membuat mereka merencanakan satu tindakan bagi Syekh Siti Jenar yaitu harus segera menghadap Demak Bintoro.


Pengiriman utusan Syekh Dumbo dan Pangeran Bayat ternyata tak cukup untuk dapat membuat Siti Jenar memenuhi panggilan Sri Narendra Raja Demak Bintoro untuk menghadap ke Kerajaan Demak. Hingga konon akhirnya para Walisongo sendiri yang akhirnya datang ke Desa Krendhasawa di mana perguruan Siti Jenar berada.


Para Wali dan pihak kerajaan sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar dengan tuduhan telah membangkang kepada raja. Maka berangkatlah lima wali yang diusulkan oleh Syekh Maulana Maghribi ke Desa Krendhasawa. Kelima wali itu adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Pangeran Modang, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng.


Sesampainya di sana, terjadi perdebatan dan adu ilmu antara kelima wali tersebut dengan Siti Jenar. Menurut Siti Jenar, kelima wali tersebut tidak usah repot-repot ingin membunuhnya, karena beliau dapat meminum tirtamarta (air kehidupan) sendiri. Ia dapat menjelang kehidupan yang hakiki jika memang ia dan budinya menghendaki.


Tak lama berselang, terbujurlah jenazah Siti Jenar di hadapan kelima wali. Ketika hal ini diketahui oleh murid-muridnya, serentak keempat muridnya yang benar-benar pandai yaitu Ki Bisono, Ki Donoboyo, Ki Chantulo dan Ki Pringgoboyo pun mengakhiri “kematian”nya dengan cara yang misterius seperti yang dilakukan oleh gurunya di hadapan para wali.


Kisah pada saat pasca kematian


Terdapat kisah yang menyebutkan bahwa ketika jenazah Siti Jenar disemayamkan di Masjid Demak, menjelang shalat Isya, semerbak beribu bunga dan cahaya kilau kemilau memancar dari jenazah Siti Jenar.


Jenazah Siti Jenar sendiri dikuburkan di bawah Masjid Demak oleh para wali. Pendapat lain mengatakan, ia dimakamkan di Masjid Mantingan, Jepara, dengan nama lain.


Setelah tersiar kabar kematian Syekh Siti Jenar, banyak muridnya yang mengikuti jejak gurunya untuk menuju kehidupan yang hakiki. Di antaranya yang terceritakan adalah Kiai Lonthang dari Semarang Ki Kebokenanga dan Ki Ageng Tingkir.


INTI AJARAN


Sesungguhnya ingsun (saya) inilah Allah. Nyata ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmata, yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah.


Jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain Allah SWT, maka ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan.


Allah itu adalah keadaanku, lalu mengapa kawan-kawanku sama memakai penghalang? Dan sesungguhnya aku ini adalah haq Allah pun tiada wujud dua; saya sekarang adalah Allah, nanti Allah, dzahir bathin tetap Allah, kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung?.


Sebenarnya keberadaan dzat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita, tandanya tidak ada apa-apa, tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh.


Saya ini adalah Tuhan. Ya, betul betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar Prabu Satmata, ketahuilah bahwa tidak ada tuhan yang lain selain saya.


Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Sedangkan bangkai itu selamanya tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang adalah ilmu yang sejati yang dapat membuka tabir kehidupan. Dan lagi semuanya sama. Tidak ada tanda secara samar-samar, bahwa benar-benar tidak ada perbedaan yang bagaimanapun, saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut.


Bahwa sesungguhnya, lafadz Allah yaitu kesaksian akan Allah, yang tanpa rupa dan tiada tampak akan membingungkan orang, karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati, sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakil-Nya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan Muhammad Rasulullah.


Padahal sifat kafir berwatak jisim, yang akan membusuk, hancur lebur bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan Dzat Yang Maha Luhur. Ia gagah berani, Maha Sakti dalam syarak, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya, yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdahniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaan-Nya. Ia abadi mengembara melebihi peluru atau anak sumpit, bukan budi bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu dengan wujud saya. Tiada susah payah, kudrat dan kehendak-Nya, tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearif-bijaksanaan saya menjumpai ia sudah ada di sana.


Syeikh Lemah Abang namaku, Rasulullah ya aku sendiri, Muhammad ya aku sendiri,Asma Allah itu sesungguhya diri ku, ya akulah yang menjadi Allah ta’ala.


Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, maka jawabnya tidaklah sukar. Allah berada pada Dzat yang tempatnya tidak jauh, yaitu berada dalam tubuh manusia. Tapi hanya orang yang terpilih saja yang bisa melihatnya.


Rahasia kesadaran kesejatian kehidupan, ya ingsun ini kesejahteraan kehidupan, engkau sejatinya Allah, ya ingsun sejatinya Allah; yakni wujud yang berbentuk itu sejati itu sejatinya Allah, sirr (rahasia) itu Rasulullah, lisan (pengucap) itu Allah, jasad Allah badan putih tanpa darah, sirr Allah, rasa Allah, rahasia rasa kesejatian Allah, ya ingsun (aku) ini sejatinya Allah.


Adanya kehidupan itu karena pribadi, demikian pula keinginan hidup itupun ditetapkan oleh diri sendiri, tidak mengenal roh, yang melestarikan kehidupan, tiada turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka dukapun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri.


Dzat wajibul maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat dilaksanankan dengan tepat, apalagi dua, cobalah untuk memisahkan Dzat wajibul maulana dengan budi, agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain.


Hyang Widi, kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini adalah baka bersifat abadi, tanpa antara tiada erat dengan sakit apapun rasa tidak enak, ia berada baik disana, maupun di sini, bukan ini bukan itu. Oleh tingkah yang banyak dilakukan dan yang tidak wajar, menuruti raga, adalah sesuatu yang baru.


Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya Hyang Sukma, kecuali hanya diri pribadi. Kelilingilah cakrawala dunia, membubunglah ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai lapisan ke tujuh, tiada ditemukan wujud yang mulia.


Kemana saja sunyi senyap adanya; ke Utara, Selatan, Barat, Timur dan Tengah, yang ada di sana hanya adanya di sini. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada dalam diriku adalah hampa dan sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung bukan otak yang pisah dari tubuh, laju pesat bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekkah dan Madinah.


Saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kealpaan. Wujud saya ini jasad, yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Napas saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya, sebab semuanya barang baru bukan asli.


Maka saya ini Dzat sejiwa yang menyatu, menyukma dalam Hyang Widi. Pangeran saya bersifat Jalal dan Jamal, artinya Maha Mulia dan Maha Indah. Ia tidak mau sholat atas kehendak sendiri, tidak pula mau memerintah untuk shalat kepada siapapun. Adapun shalat itu budi yang menyuruh, budi yang laknat dan mencelakakan, tidak dapat dipercaya dan dituruti, karena perintahnya berubah-ubah. Perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jujur, jika dituruti tidak jadi dan selalu mengajak mencuri.


Syukur kalau saya sampai tiba di dalam kehidupan yang sejati. Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian. Saya akan hidup sempurna, langgeng tiada ini dan itu.


Menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati dalam alam kematian orang kaya akan dosa. Balik jika saya hidup yang tak kekak ajal, akan langeng hidup saya, tidak perlu ini dan itu. Akan tetapi saya disuruh untuk memilih hidup atau mati saya tidak sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan.


Betapa banyak nikmat hidup manfaatnya mati. Kenikmatan ini dijumpai dalam mati, mati yang sempurna teramat indah, manusia sejati adalah yang sudah meraih ilmu. Tiada dia mati, hidup selamanya, menyebutnya mati berarti syirik, lantaran tak tersentuh lahat, hanya beralih tempatlah dia memboyong kratonnya.


Aku angkat saksi dihadapan Dzat-KU sendiri, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Aku. Dan Aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusan-KU, sesungguhnya yang disebut Allah adalah ingsun (aku) diri sendiri. Rasul itu rasul-KU, Muhammad itu cahaya-KU, aku Dzat yang hidup yang tak kena mati, Akulah Dzat yang kekal yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Akulah Dzat yang bijaksana tidak ada yang samar sesuatupun, Akulah Dzat Yang Maha Menguasai, Yang Kuasa dan Yang Bijaksana, tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hanyalah aku yang meliputi sekalian alam dengan kudrat-KU.


Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah keberadaan Allah. Disebut Imannya Iman.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah tempat manunggalnya Allah. Disebut Imannya Tauhid.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah sifatnya Allah. Disebut Imannya Syahadat.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kewaspadaan Allah. Disebut Imannya Makrifat.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah menghadap Allah. Disebut Imannya Shalat.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kehidupannya Allah. Disebut Imannya Kehidupan.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kepunyaan dan keagungan Allah. Disebut Imannya Takbir.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah pertemuan Allah. Disebut Imannya Sadekah.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kesucian Allah. Disebut Imannya Kematian.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah wadahnya Allah. Disebut Imannya Junub.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah bertambahnya nikmat dan anugrah Allah. Disebut Imannya Jinabat.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah asma Nama Allah. Disebut Imannya Wudlu.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah ucapan Allah. Disebut Imannya Kalam.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah juru bicara Allah. Disebut Imannya Akal.


Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah wujud Allah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagad alam mayapada, dunia akhirat, surga neraka, arsy kursi, loh kalam, bumi langit, manusia, jin, iblis laknat, malaikat, nabi, wali, orang mukmin, nyawa semua, itu berkumpul di pucuknya jantung, yang disebut alam khayal (ala al-khayal). Disebut Imannya Nur Cahaya.


Yang disebut kodrat itu yang berkuasa, tiada yang mirip atau yang menyamai. Kekuasannya tanpa piranti, keadaan wujudnya tidak ada baik luar maupun dalam merupakan kesatuan, yang beraneka ragam.


Iradat artinya kehendak yang tiada membicarakan, ilmu untuk mengetahui keadaan, yang lepas jauh dari panca indra bagaikan anak panah lepas dari busur .


Inilah maksudnya syahadat: Asyhadu berarti jatuhnya rasa, Ilaha berarti kesetian rasa, Ilallah berarti bertemunya rasa, Muhammad berarti hasil karya yang maujud dan Pangeran berarti kesejatian hidup.


Mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat, jika tidak tahu maka sakaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya dan matinya hanya seperti hewan.


Syahadat Allah, Allah badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh, roh lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati, tinggalah hanya Allah semata yang abadi


Syahadat Aning Ingsun, Asyhadu keberadaan-KU, La Ilaha bentuk wajahku, Ilallah Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya.


Syahadat Panetap Panatagana yaitu, yang menjadi bertempatnya Allah, menghadap kepada Allah, bayanganku adalah roh Muhammad, yaitu sejatinya manusia, yaitu wujudnya yang sempurna.


Kenikmatan mati tak dapat dihitung, tersasar, tersesat, lagi terjerumus, menjadikan kecemasan, menyusahkan dalam patihnya, justru bagi ilmu orang remeh…..


Segala sesuatu yang wujud, yang tersebar di dunia ini, bertentangan dengan sifat seluruh yang diciptakan, sebab isi bumi itu angkasa yang hampa.


Shalat lima kali sehari adalah pujian dan dzikir yang merupakan kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah pribadi sendiri yang akan menerima, dengan segala keberanian yang dimiliki.


Pada permulaan saya shalat, budi saya mencuri, pada waktu saya dzikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati kepada seseorang, kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan Dzat Maha yang bersama diriku, jadi.., saya inilah Yang Maha Suci, Dzat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan.


Syahadat, shalat, dan puasa itu adalah amalan yang tidak diinginkan, oleh karena itu tidak perlu dilakukan. Adapun zakat dan naik haji ke Makkah, keduanya adalah omong kosong. Itu semua adalah palsu dan penipuan terhadap sesama manusia. Menurut para ulama bila manusia melakukannya maka dia akan dapat pahala itu adalah omong kosong, mereka adalah orang yang tidak tahu.


Tiada pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi hitam, rambut memutih. Sesungguhnya hal itu tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa, tiada bedanya satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal, saja, yaitu Gusti Dzat Maulana.


Gusti Dzat Maulana. Dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa Maha Besar, lagi pula memiliki dua puluh sifat, kuasa atas segala kehendak-Nya. Dialah Maha Kuasa pangkal mula segala ilmu, Maha Mulia, Maha Indah, Maha Sempurna, Maha Kuasa, Rupa warna-nya tanpa cacat, seperti hamba-Nya. Di dalam raga manusia ia tiada tanpak. Ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi, dan menjelajahi seluruh alam semesta, Ngindraloka.


Hyang Widi, wujud yang tak tampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri, sifat-sifatnya mempunyai wujud, sperti penampakan raga yang tiada tanpak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja, halus, lurus terus menerus, menggambarkan kenyataan tiada dusta, ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan, karena asal diri pribadi.


Mergertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat, jika tidak tahu maka sekaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya dan matinya hanya seperti hewan.


Syekh Siti Jenar mengetahui benar di mana kemusnahan anta ya mulya, yaitu Dzat yang melanggengkan budi, berdasarkan dalil rama itu, ialah dalil yang dapat memusnahkan beraneka ragam selubung, yaitu dapat lepas bagaikan anak panah, tiada dapat diketahui di mana busurnya. Syari’at, tarekat, hakekat, dan ma’rifat musnah tiada terpikirkan. Maka sampailah Syekh Siti Jenar di istana sifat yang sejati.


Kematian ada dalam hidup, hidup ada dalam mati. Kematian adalah hidup selamanya yang tidak mati, kembali ke tujuan dan hidup langgeng selamanya, dalam hidup ini ada surga dan neraka yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Jika manusia masuk surga berarti ia senang, bila manusia bingung, kalut, risih, muak, dan menderita berarti ia masuk neraka. Maka kenikmatan mati tak dapat dihitung.


Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman, yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai, akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur bersifat najis. Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran, berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur dan sering kali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya, biasanya manusia baru menyesali perbuatannya.


Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, dan sumsum bisa rusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya. Biarpun bersembahyang seribu kali setiap harinya akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda, ditutupi akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya, saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini dua kali dan juga tidak akan membuat dunia ini dua kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru.


Segala sesuatu yang terjadi di alam ini pada hakekatnya adalah perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakekatnya adalah dari Allah juga. Jadi sangat salah besar bila ada yang menganggap bahwa yang baik itu dari Allah dan yang buruk adalah dari selain Allah. Oleh karena itu Af’al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri manusia. Misalnya saat manusia menggoreskan pensil, di situlah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluk-Nya, yaitu kemampuan gerak pensil. Tanah yang terlempar dari tangan seseorang itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan seseorang, ”maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah yang melempar ketika engkau melempar.


Di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi rusak dan bercampur tanah. Ketahuilah juga bahwa apa yang dinamakan kawulo-gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawulo dan Gusti itu sudah ada dalam diriku, siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. tetapi hanya untuk saat ini nama kawula-gusti itu belaku, yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, gusti dan kawulo lenyap, yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam Anda sendiri. Bial kamu belum menyadari kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kamu masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan yang bermacam warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat, bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gila saja orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian, satu-satunya yang ku usahakan ialah kembali kepada kehidupan


Bukan kehendak, angan-angan, bukan ingatan, pikir atau niat, hawa nafsupun bukan, bukan juga kekosongan atau kehampaan, penampilanku bagai mayat baru, andai menjadi gusti jasadku dapat busuk bercampur debu, nafsu terhembus ke segala penjuru dunia, tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru.


Bumi, langit dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama. Buktinya sebelum saya lahir tidak ada.


Pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara ajaran Islam dengan Syiwa Budha. Hanya nama, bahasa, serta tatanan yang berbeda. Misalnya dalam Syiwa Budha dikenal Yang Maha Baik dan Pangkal Keselamatan, sementara dalam Islam kita mengenal Allah Al Jamal dan As Salam. Jika Syiwa dkenal sebagai pangkal penciptaan yang dikenal dengan Brahmana maka dalam Islam kita mengenal Al Khaliq. Syiwa sebagai penguasa makhluk disebut Prajapati, maka dalam Islam kita mengenal Al Malikul Mulki. Jika Syiwa Maha Pemurah dan Pengasih disebut Sankara, maka dalam Islam kita mengena Ar-Rahman dan Ar-Rahim.


Kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau, wahai musafir papa, yang tidak memiliki apa-apa maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa.


Jika engkau kagum kepada seseorang yang engkau anggap Wali Allah, jangan engkau terpancang pada kekaguman akan sosok dan perilaku yang diperbuatnya. Sebab saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah lenyap, tenggelam ke dalam Al Wali.


Kewalian bersifat terus menerus, hanya saja saat tenggelam dalam Al Wali. Berlangsungnya Cuma beberapa saat. Dan saat tenggelam ke dalam Al Wali itulah sang wali benar-benar menjadi pengejawantahan al Wali. Lantaran itu sang wali memiliki kekeramatan yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia, dimana karamah itu sendiri pada hakekatnya pengejawantahan Al Wali. Dan lantaran itu juga yang dinamakan karamah adalah sesuatu diluar kehendak sang wali pribadi melainkan itu semua semata-mata kehendak-Nya mutlak.


Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejahuan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu kemata maka kita akan semakin buta tidak bisa melihatnya.


Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu. Namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu.


Saya hanya akan memberi sebuah petunjuk yang bisa digunakan untuk meniti jembatan “Shiratal mustaqim”, ‘jembatan ajaib’. Mengapa ajaib? karena jembatan itu bisa menjauhkan sekaligus mendekatkan jarak mereka yang meniti dengan tujuan yang hendak dicapai.


Bagi kalangan awan, istighfar lazimnya dipahami sebagai upaya memohon ampun kepada Allah sehingga mereka memperoleh pengampunan. Tetapi bagi para salik, istighfar adalah upaya pembebasan dari belenggu ke-aku-an kepada Allah sehingga memperoleh ampun yang menyingkap tabir ghaib yang menyelubungi manusia. Sesungguhnya di dalam asma Al Ghaffar terangkum makna Maha Pengampun dan juga Maha menutupi, Maha Menyembunyikan dan Maha Menyelubungi.


Semua Tarekat itu benar, hanya nama dan caranya saja yang berbeda. Justru ”cara” itu menjadi salah dan sesat ketika sang salik melihat menilai terlalu tinggi ”cara” yang diikutinya sehinga menafikan ”cara” yang lain.


Semua rintangan manusia itu berjumlah tujuh, karena kita adalah makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Allah membentangkan tujuh lapis langit yang kokoh di atas kita, sebagaimana bumipun berlapis tujuh, dan samuderapun berlapis tujuh. Bahkan neraka berlapis tujuh. Tidakkah anda ketahui bahwa surgapun berjumlah tujuh. Tidakkah Anda ketahui bahwa dalam beribadah kepada Allah manusia diberi piranti tujuh ayat yang diulang-ulang dari Al-Quran untuk menghubungkan dengan-Nya? Tidakkah Anda sadari bahwa saat Anda sujud tujuh anggota badan Anda yang menjadi tumpuan?


Di dunia manusia mati. Siang malam manusia berpikir dalam alam kematian, mengharap-harap akan permulaan hidupnya. Hal ini mengherankan sekali. Tetapi sesungguhnya manusia di dunia ini dalam alam kematian, sebab di dunia ini banyak neraka yang dialami. Kesengsaraan, panas, dingin, kebingungan, kekacauan, dan kehidupan manusia dalam alam yang nyata.


Dalam alam ini manusia hidup mulia, mandiri diri pribadi, tiada diperlukan lantaran ayah dan ibu. Ia berbuat menurut keinginan sendiri tiada berasal dari angin, air, tanah, api, dan semua yang serba jasad. Ia tidak menginginkan atau mengharap-harapkan kerusakan apapun. Maka apa yang disebut Allah ialah barang baru, direka-reka menurut pikiran dan perbuatan.


Orang-orang muda dan bodoh banyak yang diikat oleh budi, ciptaan iblis, setan, dan angan-angan yang muluk-muluk, yang menuntun mereka ke yang bukan-bukan. Orang jatuh ke dalam neraka dunia karena ditarik oleh panca indera, menuruti nafsu catur warna : hitam, merah, kuning, serta putih, dalam jumlah yang besar sekali, yang masuk ke dalam jiwa raganya.


Saya merindukan hidup saya dulu, takkala saya masih suci tiada terbayangkan, tiada kenal arah, tiada kenal tempat, tiada tahu hitam, merah, putih, hijau, biru dan kuning. Kapankah saya kembali ke kehidupan saya yang dulu?


Kelahiranku di dunia kematian itu demikian susah payahnya karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru.


Keinginan baru, kodrat, irodat, sama’, basar dan ’aliman. Betul-betul terasa amat berat di alam kematian ini. Panca pranawa kudus, yaitu lima penerangan suci, semua sifat saya, baik yang dalam maupun yang luar, tidak ada yang saya semuanya iti berwujud najis, kotor dan akan menjadi racun. Beraneka ragam terdapat tersebut dalam alam kematian ini. Di dunia kematian, manusia terikat oleh panca indera, menggunakan keinginan hidup, yang dua puluh sifatnya, sehingga saya hampir tergila-gila dalam kematian ini.


Mayat-mayat berkeliaran kemana-mana, ke Utara dan ke Timur, mencari makan dan sandang yang bagus dan permata serta perhiasan yang berkilauan, tanpa mengetahui bahwa mereka adalah mayat-mayat belaka. Yang naik kendaraan, dokar atau bendi itu juga mayat, seringkali ia berwatak keji terhadap sesamanya.


Orang yang dihadapi oleh hamba sahayanya, duduk di kursi, kaya raya, mempunyai tanah dan rumah yang mewah, mereka sangat senang dan bangga. Apakah ia tidak tahu, bahwa semua benda yang terdapat di dunia akan musnah menjadi tanah. Meskipun demikian ia bersifat sombong lagi congkak. Oh, berbelas kasihan saya kepadanya. Ia tidak tahu akan sifat-sifat dan citra dirinya sebagai mayat. Ia merasa dirinya yang paling cukup pandai.


Di alam kematian ada surga dan neraka, dijumpai untung serta sial. Keadaan di dunia seperti ini menurut Syekh Siti Jenar, sesuai dengan dalil Samarakandi ”Al mayit pikruhi fayajitu kabilahu” artinya Sesungguhnya orang yang mati, menemukan jiwa raga dan memperoleh pahala surga serta neraka.


”Keadaan itulah yang dialami manusia sekarang” demikian pendapat Syekh Siti Jenar, yang pada akhirnya Siti Jenar siang malam berusaha untuk mensucikan budi serta menguasai ilmu luhur dengan kemuliaan jiwa.


Surga neraka tidaklah kekal dan dapat lebur, ataupun letaknya hanya dalam rasa hati masing-masing pribadi, senang puas itulah surga, adapun neraka ialah jengkel, kecewa dalam hati. Bahwa surga neraka terdapat di akhirat. Itulah hal yang semata khayal tidak termakan akal.


Sesungguhnya, menurut ajaran Islam pun, surga dan neraka itu tidak kekal. Yang menganggap kekal surga neraka itu adalah kalangan awam. Sesungguhnya mereka berdua wajib rusak dan binasa. Hanya Allah Dzat yang wajib abadi, kekal, langgeng, dan azali.


Sesungguhnya, tempat kebahagian dan kemulian yang disebut swarga oleh orang-orang Hindu-Budha, di dalam Islam disebut dengan nama Jannah (taman), yang bermakna tempat sangat menyenangkan yang di dalamnya hanya terdapat kebahagian dan kegembiraan. Hampir mirip dengan swarga yang dikenal di dalam Syiwa-Budha, di dalam Islam dikenal ada tujuh surga besar yang disebut ’Al Ailliyyin, Al-Firdaus, Al-Adn, An-Na’im, Al-Khuld, Al-Mawa, dan Darussalam. Di surga-surga itulah amalan orang-orang yang baik ditempatkan sesuai amal ibadahnya selam hidup di dunia.


Sementara itu, tidak berbeda dengan ajaran Syiwa-Budha yang meyakini adanya Alam Bawah, yaitu neraka yang bertingkat-tingkat dan jumlahnya sebanyak jenis siksaan, Islam pun mengajarkan demikian. Jika dalam ajaran Syiwa-Budha dikenal ada tujuh neraka besar yaitu, Sutala, Wtala, Talata, Mahatala, Satala, Atala, dan Patala. Maka dalam Islam juga dikenal tingkatan neraka yaitu, Jahannam, Huthama, Hawiyah, Saqar, Jahim, dal Wail.


Sebetulnya yang disebut awal dan akhir itu berada dalam cipta kita pribadi, seumpama jasad di dalam kehidupan ini sebelum dilengkapi dengan perabot lengkap, seperti umur 60 tahun, disitu masih disebut sebagai awal, maka disebut masyriq (timur) yang maknanya mengangkat atau awal penetapan manusia, serta genapnya hidup.


Yang saya sebut Maghrib (Barat) itu penghabisan, maksudnya saat penghabisan mendekati akhir, maksudnya setelah melalui segala hidup di dunia. Maka, sejatinya awal itu memulai, akhir mengakhiri. Jika memang bukan adanya zaman alam dunia atau zaman akhirat, itu semua masih dalam keadaan hidup semua.


Untuk keadaan kematian saya sebut akhirat, hanyalah bentuk dari bergantinya keadaan saja. Adapun sesungguhnya mati itu juga kiamat. Kiamat itu perkumpulan, mati itu roh, jadi semua roh itu kalau sudah menjadi satu hanya tinggal kesempurnaannya saja.


Moksanya roh saya sebut mati, karena dari roh itu terwujud keberadaan Dzat semua, letaknya kesempurnaan roh itu adalah musnahnya Dzat. Akan tetapi bagi penerapan makrifat hanya yang waspada dan tepat yang bisa menerapkan aturannya. Disamping semua itu, sesungguhnya semuanya juga hanya akan kembali kepada asalnya masing-masing.


Ketahuilah, bahwa surga dan neraka itu dua wujud, terjadinya dari keadaan, wujud makhluk itu dari kejadian. Surga dan neraka sekarang sudah tampak, terbentuk oleh kejadian yang nyata.


Saya berikan kiasan sebagai tanda bukti adanya surga, sekarang ini sama sekali berdasarkan wujud dan kejadian di dunia. Surga yang luhur itu terletak dalam perasaan hati yang senang. Tidak kurang orang duduk dalam kendaraan yang bagus merasa sedih bahkan menangis tersedu-sedu, sedang seorang pedagang keliling berjalan kaki sambil memikul barang dagangannya menyanyi sepanjang jalan. Ia menyanyikan berbagai macam lagu dengan suara yang terdengar mengalun merdu, sekalipun ia memikul, menggendong, menjinjing atau menyunggi barang dagangannya pergi ke Semarang. Ia itu menemukan surganya, karena merasa senang dan bahagia. Ia tidur di rumah penginapan umum, berbantal kayu sebagai kalang kepala, dikerumuni serangga penghisap darah, tetapi ia dapat tidur nyenyak.


Orang di surga segala macam barang serba ada, kalau ingin bepergian serba enak, karena kereta bendi tersedia untuk mondar-mandir kemana saja. Tetapi apabila nerakanya datang, menangislah ia bersama istri atau suaminya dan anak-anaknya.


Manusia yang sejati itu ialah yang mempunyai hak dan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mandiri diri pribadi. Sebagai hamba ia menjadi sukma, sedang Hyang Sukma menjadi nyawa. Hilangnya nyawa bersatu padu dengan hampa dan kehampaan ini meliputi alam semesta.


Adanya Allah karena dzikir, sebab dengan berdzikir orang menjadi tidak tahu akan adanya Dzat dan sifat-sifatnya. Nama untuk menyebut Hyang Manon, yaitu Yang Maha Tahu, menyatukan diri hingga lenyap dan terasa dalam pribadi. Ya dia ya saya. Maka dalam hati timbul gagagasan, bahwa ia yang berdzikir menjadi Dzat yang mulia. Dalam alam kelanggengan yang masih di dunia ini, dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada. Allah yang dirasakan adanya waktu orang berdzikir, tidak ada, jadi gagasan yang palsu, sebab pada hakikatnya adanya Allah yang demikian itu hanya karena nama saja.


Manusia yang melebihi sesamanya, memiliki dua puluh sifat, sehingga dalam hal ini antara agama Hindu-Budha Jawa dan Islam sudah campur. Di samping itu roh dan nama sudah bersatu. Jadi tiada kesukaran lagi mengerti akan hal ini dan semua sangat mudah dipahami.


Manusia hidup dalam alam dunia ini hanya menghadapi dua masalah yang saling berpasangan, yaitu baik buruk berpasangan dengan kamu, hidup berjodoh dengan mati, Tuhan berhadapan dengan hambanya.


Orang hidup tiada merasakan ajal, orang berbuat baik tiada merasakan berbuat buruk dan jiwa luhur tiada bertempat tinggal. Demikianlah pengetahuan yang bijaksana, yang meliputi cakrawala kehidupan, yang tiada berusaha mencari kemuliaan kematian, hidup terserah kehendak masing-masing.


Keadaan hidup itu berupa bumi, angkasa, samudra dan gunung seisinya, semua yang tumbuh di dunia, udara dan angin yang tersebar di mana-mana, matahari dan bulan menyusup di langit dan keberadaan manusia sebagai yang terutama.


Allah bukan jauhar manik, yaitu ratna mutu manikam, bukan jenazah dan rahasia yang ghaib….Syahadat itu kepalsuan.


Akhirat di dunia ini tempatnya. Hidup dan matipun hanya didunia ini.


Bayi itu berasal dari desakan. Setelah menjadi tua menuruti kawan. Karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak, setelah tua berkumpul dengan orang tua. Berbincang-bincanglah mereka tentang nama sunyi hampa, saling bohong membohongi, meskipun sifat-sifat dan wujud mereka tidak diketahui.


Takdir itu tiada kenal mundur, sebab semuanya itu ada dalam kekuasaan Yang Murba Wasesa yang menguasai segala kejadian.


Yang mati tidak akan merasakan sakit, yang merasakan sakit itu hidup yang masih mandiri dalam raga. Apabila jiwa saya telah melakukan tugasnya, maka dia akan kembali ke alam aning anung, alam yang tentram bahagia, aman damai dan abadi. Oleh karena itu saya tidak takut akan bahaya apapun.


Menurut pendapat saya. Yang disebut ilmu itu ialah segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata.


Mana ada Hyang Maha Suci? Baik di dunia maupun di akhirat sunyi. Yang ada saya pribadi. Sesungguhnya besok saya hidup seorang diri tanpa kawan yang menemani. Disitulah Dzatullah mesra bersatu menjadi saya.


Karena saya di dunia ini mati, luar dalam saya sekarang ini, yang di dalam hidupku besok, yang di luar kematianku sekarang.


Orang yang ingin pulang ke alam kehidupan tidak sukar, lebih-lebih bagi murid Siti Jenar, sebab ia sudah paham dengan menguasai sebelumnya. Di sini dia tahu rasanya di sana, di sana dia tahu rasanya di sini.


Tiada bimbang akan manunggalnya sukma, sukma dalam keheningan, tersimpan di hati sanubari, terbukalah tirai, tak lain antara sadar dan tidur, ibarat keluar dari mimpi, menyusupi rasa jati.

Manusia tidak boleh memiliki daya atau keinginan yang buruk dan jelek.

Manusia tidak boleh berbohong.

Manusia tidak boleh mengeluarkan suara yang kasar, buruk, saru, tidak enak didengar, dan menyakiti orang lain.

Manusia tidak boleh memakan daging (hewan darat, udara ataupun air).

Manusia tidak boleh memakan nasi kecuali yang terbuat dari bahan jagung.

Manusia tidak boleh mengkhianati terhadap sesama manusia.

Manusia tidak boleh meminum air yang tidak mengalir.

Manusia tidak boleh membuat dengki dan iri hari.

Manusia tidak boleh membuat fitnah.

Manusia tidak boleh membunuh isi jagad.

Manusia tidak boleh memakan ikan atau daging dari hewan yang rusuh, tidak patut, tidak bersisik, atau tidak berbulu.


Bila jiwa badan lenyap, orang menemukan kehidupan dalam sukma yang sungguh nyata dan tanpa bandingan. Ia dapat diumpamakan dengan isinya buah kamumu. Pramana menampilkannya manunggal dengan asalnya dan dilahirkan olehnya.


Tetapi yang kau lihat, yang nampaknya sebagai sebuah boneka penuh mutiara bercahaya indah, yang memancarkan sinar-sinar bernyala-nyala, itu dinamakan pramana. Pramana itu kehidupan badan. Ia manunggal dengan badan, tetapi tidak ambil bagian dalam suka dan dukanya. Ia berada di dalam badan.


Tanpa turut tidur dan makan tanpa menderita kesakitan atau kelaparan. Bila ia terpisah dari badan, maka badan ikut tertinggal tanpa daya, lemah. Pramana itulah yang mampu mengemban rasa, karena ia dihidupi oleh sukma. Kepadanya diberi anugrah mengemban kehidupan yang dipandang sebagai rahasia rasa nya Dzat.


Penggosokan terjadi karena digerakkan oleh angin. Dari kayu yang menjadi panas muncullah asap, kemudian api. Api maupun asap keluar dari kayu. Perhatikanlah saat permulaan segala sesuatu, segala yang dapat diraba dengan panca indera, keluar dari yang tidak kelihatan tersembunyi…..


Ada orang yang menyepi dipantai. Mereka melakukan konsentrasi di tepi laut. Bukan dua hal yang mereka pikirkan. Tetapi hanya Pencipta semesta alam yang menjadai pusat perhatiannya. Karena kecewa belum dapat berjumpa dengan-Nya, maka mereka lupa makan dan tidur.


Badan jasmani disebut cermin lahir, karena merupakan cermin jauh dari apa yang dicari dalam mencerminkan wajah dia yang ber-paras. Cermin batin jauh lebih dekat.


Siang malam terus menerus mereka lakukan shalat. Dengan tiada hentinya terdengarlah pujian dan dzikir mereka. Dan kadang mereka mencari tempat lain dan melakukan konsentrasi di kesunyian hutan. Luar biasalah usaha mereka, hanya Penciptalah yang menjadi pusat pandangannya.


Badan cacat kita cela, keutamaan kerendahan hati kita puji, tetapi keadaan kita ialah digerakkan dan didorong oleh sukma. Tetapi sukma tidak tampak, yang nampak hanya adam.


Cermin batin itu bukanlah cermin yang dipakai orang-orang biasa. Cermin ini sangat istemewa, karena mendekati kenyataan. Bila kau mengetahui badan yang sejati itulah yang dinamakan kematian terpilih.


Bila engkau melihat badanmu, Aku turut dilihat, bila kau tidak memandang dirimu begitu, kau sungguh tersesat.


Sukma tidak jauh dari pribadi. Ia tinggal di tempat itu jua. Ia jauh kalau dipandang jauh, tetapi dekat kalau dianggap dekat. Ia tidak kelihatan, karena antara Dia dan manusia terdapat kekuasaan-Nya yang meresapi segala-galanya.


Hyang Sukma Purba menyembunyikan Diri terhadap peglihatan, sehingga ia lenyap sama sekali dan tak dapat dilihat. Kontemplasi terhadap Dia yang benar lenyap dan berhenti. Jalan untuk menemukan-Nya dilacak kembali dari puncak gunung.


Tetapi Hyang Sukma sendiri tidak dapat dilihat. Cepat orang turun dari gunung dan dengan seksama orang melihat ke kiri ke kanan. Namun Dia tidak ditemukan, hati orang itu berlalu penuh duka cita dan kerinduan.


Hendaklah waspada terhadap penghayatan roroning atunggil agar tiada ragu terhadap bersatunya sukma, penghayatan ini terbuka di dalam penyepian, tersimpan di dalam kalbu. Adapun proses terungkapnya tabir penutup alam gaib, laksana terlintasnya dalam kantuk bagi orang yang sedang mengantuk. Penghayatan gaib itu datang laksana lintasan mimpi. Sesungguhnya orang yang telah menghayati semacam itu berarti telah menerima anugrah Tuhan. Kembali ke alam sunyi. Tiada menghiraukan kesenangan duniawi. Yang Maha Kuasa telah mencakup pada dirinya. Dia telah kembali ke asal mulanya…..


Mati raga orang-orang ulama yang mengundurkan diri di dalam kesunyian hutan ialah hanya memperhatikan yang satu itu tanpa membiarkan pandangan mereka menyinpang. Mereka tidak menghiraukan kesukaran tempat tinggal mereka hanya Dialah yang melindungi badan hidup mereka yang diperlihatkan. Tak ada sesuatu yang lain yang mereka pandang, hanya Sang Penciptalah yang mereka perhatikan.


Yang menciptakan mengemudi dunia adalah tanpa rupa atau suara. Kalbu manusia yang dipandang sebagai wisma-Nya. Carilah Dia dengan sungguh-sungguh, jangan sampai pandanganmu terbelah menjadi dua. Peliharalah baik-baik iman kepercayaanmu dan tolaklah hawa nafsumu.


Bila kau masih menyembah dan memuji Tuhan dengan cara biasa, kau baru memiliki pengetahuan yang kurang sempurna. Jangan terseyum seolah-olah kau sudah mengerti, bila kau belum mengetahui ilmu sejati. Itu semua hanya berupa tutur kata. Adapun kebenaran sejati ialah meninggalkan sembah dan pujian yang diungkapkan dengan kata-kata.


Sembah dan puji sempurna ialah tidak memandang lagi adanya Tuhan, serta mengenai adanya sendiri tidak lagi dipandang. Papan tulis dan tulisan sudah lebur, kualitas tak ada lagi. Adamu tak dapat diubah. Lalu apa yang masih mau dipandang. Tidak ada lagi sesuatu.


Dalam Islam, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas 


Dalam Islam, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas

dikenal sebagai dua nabi yang bertugas menjaga lautan. Dalam kitab Ihya Ulumiddin, Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa zikir dan doa yang senantiasa didawamkan oleh kedua nabi tersebut adalah sebagai berikut;


بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، مَا شَاءَ اللهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللهِ ، مَا شَاءَ اللهُ اْلخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللهِ ، مَا شَاءَ اللهُ لَا يَصْرِفُ السُّوْءَ إِلَّا اللهُBismillahi ma sya-allahu la quwwata illa billahi ma sya-allahu kullun ni’matin minallahi ma sya-allahu al-khoiru kulluhu biyadillahi ma sya-allahu la yashrifus su-a illallahu.


“Dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu atas kehendak Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Segala sesuatu atas kehendak Allah, segala nikmat dari Allah. Segala sesuatu atas kehendak Allah, segala kebaikan atas kuasa Allah. Segala sesuatu atas kehendak Allah, tak ada yang mampu menghindar kan keburukan kecuali Allah.”


AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” ;

Inilah suatu pasal pada menyatakan pintu guru yang tersembunyi yang tiada diajarkan kepada orang-orang yang belum belajar tentang Ilmu Tauhid atau Sifat 20 (dua puluh), sebab buku ini berisi perihal orang-orang mengenal diri atau tata cara mengenal Allah pencipta Alam dan segala isinya supaya sempurna segala amal ibadahnya.


Adapun di dalam tulang kepala itu Otak

Di dalam Otak itu Ma’al Hayat atau Air Hidup

Di dalam Ma’al Hayat itu Akal

Di dalam Akal itu Budi

Di dalam Budi itu Roh

Di dalam Roh itu Mani

Di dalam Mani itu Rasa

Di dalam Rasa itu Nikmat

Di dalam Nikmat itu Nurullah

Di dalam Nur Muhammad


Firman Allah “AWWALU TAJLI ZATTULLAH TA’ALA BISIFATIHI

Artinya : Mula-mula timbul Zat Allah Ta’ala kepada Sifatnya;

AWWALU TAJLI SIFATULLAH TA’ALA BIASMA IHI

Artinya : Mula-mula timbul Sifat Allah Ta’ala kepada namanya;

AWWALU TAJLI ASMADULLAHI TA’ALA BIAP ALIHI

Artinya : Mula-mula timbul nama Allah ta’ala kepada perbuatannya;

AWWALU TAJLI AF ALULLAHI TA’ALA BIINSAN KAMILUM BIASMAI.

Artinya : Mula-mula timbul perbuatan Allah Ta’ala kepada Insan yang Kamil yakni Muhammad RasulNya.


QOLAH NABIYI SAW : “AWALUMAA KHALAKALLAHU TA’ALA NURI”

Artinya : Berkata Nabi SAW, yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Cahayaku, baharu Cahaya sekalian Alam


QALAN NABIYI SAW : “AWWALU MAA KHALAKALLAHUTA’ALA RUHI”

Artinya : Yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Rohku, baharu roh sekalian alam


QOLAN NABIYI SAW : “AWWALU MAA KHALAKALAHU TA’ALA QOBLI”

Artinya : Yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Hatiku, bahru hati sekalian alam


QOLAN NABIYI SAW : “AWWALU MAA KHALAKALLAHUTA’ALA AKLI”

Artinya : Yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Akalku, baharu akal sekalian alam


QOLAN NABIYI SAW : “ANA MINNURILAHI WA ANA MINNURIL ALAM”

Artinya : Aku cahaya Allah dan Aku juga menerangi Alam


HADIST : “AWALUDDIN MA’RIFATULLAH”

Artinya : Awal-awal agama adalah mengenal Allah


Sebelum mengenal Allah terlebih dahulu kita disuruh mengenal diri, seperti Hadist : “MAN’ARA PANAP SAHU PADAD’ARA PARABBAHU”

Artinya : Barang siapa mengenal dirinya, mengenal ia akan Tuhannya


“MAN ‘ARA PANAPSAHU PAKD’RA PARABBAHU LAYA RIPU NAPSAHU”

Artinya : Barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya tiada dikenalnya lagi dirinya


“MAN ‘ARA PANAPSAHU BILFANA PAKAD’ARA PARABBAHU BIL BAQA”

Artinya : Maka barang siapa mengenal dirinya binasa, niscaya dikenalnya Tuhannya kekal


“KHALAK TUKA YA MUHAMMAD WAKHALAK TUKA ASY YA ILA ZALIK”

Artinya : Aku jadikan Engkau karena Aku dan Aku jadikan Alam dengan segala isinya karena Engkau Ya Muhammad


Firman Allah : “AL INSAN SIRRU WA ANA SIRRUHU”

Artinya : Insan itu RahasiakKu dan Aku Rahasia Insan


“WA AMBATNAL ABRU RABBUN AU ZAHIRU RABBUN ABBUN”

Artinya : Adapun bathin hamba itu Tuhan dan Zahir dan Tuhan itu hamba


“LAHIN HUWA WALAHIN GHAIRUH”

Artinya : Tiada ia tetap dan tiada ia lain dari ia


Firman Allah Ta’ala didalam Al-quran : “FAHUWA MA’AKUM AINAMA KUNTUM”

Artinya : Di mana saja Engkau berada (pergi) Aku serta kamu


“HUWAL AWWALU WAL AKHIRU WALBATHINU WAZZAHIRU”

Artinya : Ia jua Tuhan yang awal tiada permulaannya, dan Ia jua Tuhan yang akhir tiada kesesudahannya, Ia jua bathin dan Ia jua Zahir


Dalam pandangan Ma’rifat kita kepada Zat Allah Ta’ala itu, “LAISA KAMIS LIHI SYAIUN” tiada seumpamanya bagi sesuatu, dan bukan bertempat.


Adapun Ma’rifat kita atau pengenalan kita akan diri diperikan AF ‘ALULLAH, adapun Ma’rifat kita akan AF ‘ALULLAH, LAHAU LAWALA KUWWATA ILLAH BILLAHHIL’ALI YIL’AZIM. Artinya : Datang daripada Allah dan kembalinya kepada Allah jua segala sesuatu, sesuai dengan hadist Nabi yang berbunyi demikian : “MUTU ANTAL KABLAL MAUTU”. Artinya : Matikan diri kamu sebelum mati kamu.


Adapun mati ini ada dua ma’na, maka apa bila Roh bercerai dengan jasad itu mati hisi namanya, atau mati yang sebenarnya. Adapun mati yang dimaksud hadis Nabi yang di atas tadi, adalah mati Ma’nawi, artinya mati dalam pengenalan mata hati.


Mahasuci Allah Subhanahu wata’ala Tuhan Rabbil’izzati dari upayamu, wujudmu, supaya Aku terang sempurna, upaya Allah dan kuat Allah, dan wujudnya Allah “BILLAHI LAYARILLAH” tiada yang mempunyai dan menyembah Allah hanya Allah.


Bagitu sekalian Aribbillah mengerjakan ibadat kepada Allah Ta’ala. Adapun yang bernama Rahasia itu “Sirrullah”.


Adapun kita bertubuh akan Muhammad Bathin dan Zahir bertubuh akan Roh. Adapun jadi nyawa itu bertubuh kanan Idhafi Kadim (terdahulu), maka tiada lagi kita kenang tubuh dan zahir dan bathin itu, akan bernama Rahasia Ia Allah, Sir namanya kepada kita, karena rahasia itu Nur. Adapun sebenar-benarnya Sifatullahita’ala kepada kita inilah RahasiaNya yang dibicarakan Rahasia yang sebenarnya RahasiaNya yang kita ketahui.


Adapun jalan hakikat yang sebenarnya yang mengata Allahu Akbar waktu kita sembahyang itu, ialah Zat, Sifat, Asma, Af’al, Kudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, itu nama Rahasia Allah Ta’ala namanya kepada kita, itulah yang mengata Allahu Akbar tiada hati lagi, karena yang bernama Zat, Sifat, Asma, Af’al, Kudrat Iradat, Ilmu, Hayat itu nama Rahasia Allah Ta’ala namanya kepada kita.


Batin dan zahir kita akan memerintah diri, adapun diri kita tadi ialah Roh. Roh tadilah yang menerima perintah rahasia, maka berlakulah berbagai-bagai bunyi dan kelakuan di dalam sembahyang. Semua itu adalah perintah rahasia, maka perintah rahasia inilah Sirrullah. Karena Rahasia inilah kita dapat melihat Allah dan menyembah Allah serta hidup berbagai-bagai, itulah rahasia Allah kepada kita.


Firman Allah “MAN ‘ARA PANAPSAHU PAKAD’ARA PARABBAHU”

Artinya : Maka barang siapa mengenal dirinya, mengenal ia akan Tuhannya.


Maka mengetahui ia akan asal Nabi Allah Adam, nasarnya Air, Api, Angin, Tanah. 4 (empat) inilah yang dijadikan Allah, maka turun kepada kita seperti Firman Allah Ta’ala, kita disuruh mengetahui :


Adapun tanah itu Tubuh kita

Adapun Api itu Darah kita

Adapun Air itu Air Liur kita

Adapun Angin itu Nafas kita.


Maka berdiri syari’at, adapun kejadian air itu Tarikat, kejadian api itu Hakikat, dan kejadian Angin itu Ma’rifat. Baginilah kita atau cara kita mengenal diri namanya.


Adapun tatkala kita tidur itu, adalah perintah Rahasia Allah, maka dari itu janganlah lagi kita kenang dan janganlah kita berkehendak atau panjang angan-angan dan jangan lagi diingat diri kita ini, karena tiada hayat lagi di waktu kita tidur itu, itu adalah Rahasia Allah.


Adapun perintah segala hati pada tengah-tengah hati berbagai bagai, adapun tempat rahasia itu di dalam jantung. Maka jikalau tiada rahasia Allah itu, tiadalah bathin dan zahir ini berkehendak, karena pada hakekatnya rahasia Allah itulah menjadi kehendak segala manusia dan binatang. Akan tetapi awas, jagalah hukum syara’ (syari’at) yang difardhukan pada kita, maka dari tiliklah dan perhatikan bersunguh-sungguh perkara yang tersebut di atas.


Maka barang siapa menilik sesuatu tiada melihat ia akan Allah di dalamnya, maka tiliknya itu batil atau syirik, karena ia tiada melihat akan Allah Ta’ala.


Berkata Saidina Abu Bakar Siddik r.a :

ﻮﻤﺎﺮﺍﻳﺖ ﺷﻳﺎﺀﺍﻶ ﻮﺮﺍﻳﺖﺍﷲ

Artinya : Tiada aku melihat akan sesuatu melainkan Allah yang aku lihat Allah Ta’ala terlebih dahulu.


Kata Umar Ibnu Khattab r.a :

MAA RAAITU SYAIAN ILLA WARAAITULLAHU MA’AHU”

Artinya : Tiada aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah kemudiannya.


Kata Usman Ibnu Affan r.a :

ﻮﻤﺎﺮﺍﻴﺕ ﺘﺒﻳﺎ ﺍﻶ ﻮﺮﺍﻴﺕ ﺍﷲ ﻤﻌﻪ

Artinya : Tiada aku melihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah besertanya.


Kata Ali Ibnu Abi Talib r.a :

ﻮﻤﺎﺮﺍﻴﺕ ﺷﻴﺎﺀﺍﻶ ﻮﺮﺍﻴﺕ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ

Artinya : Tiada Ku lihat sesuatu kecuali Allah yang kulihat di dalamnya.


Maka perkataan para sahabat itu agar berbeda, akan tetapi maknanya bersamaan.


Firman Allah di dalam Al-Quraan yang berbunyi :

“WAHUWA MAAKU AINAMA KUNTUM”

Artinya : Ada hak Tuhan kamu


Firman Allah Ta’ala :

“WAHI AMPUSIKUM APALA TUBSIRUN”

Artinya : Ada Tuhan kamu di dalam diri kamu, mengapa tidakkah kamu lihat akan Aku kata Allah, padalah Aku terlebih hampir dari padamu matamu yang putih dengan hitamnya, terlebih hampir lagi Aku dengan kamu.


Kemudian dari itu hendaklah kita ketahui benar-benar akan diri ini mengapa kita ini menjadi hidup, melihat, mendengar, berkata-kata, kuasa memilih baik dan jahat, cuba renungkan sejenak, siapakah yang berbuat di balik kekuasaan kita ini.


Maka di sini kita kembalikan saja kepada pasal rahasia yang telah lalu, sebutannya pasti kita bertemu dengan Allah atau Mi’raj dengan Dia.


Maka barang siapa tiada mengetahui perkara ini, tiada sempurna hidupnya dunia dan akhirat dan jikalau dia beramal apa saja semua amalannya itu syirik, maka dari itu hendaklah kita ketahui benar-benar apa asalnya yang menjadi nyawa dan roh itu.


Yang menjadi Nyawa dan Roh itu ialah ZADTULLAHITA’ALA daripada Ilmunya dan Roh sekalian alam.


Seperti sabda nabi kita “ANA ABUL BASYARI”

Artinya : Aku Bapak segala Roh dan Bapak segala Tubuh


Bermula sebenarnya Roh, tatkala di dalam tubuh, Nyawa namanya, tatkala ia berkehendak, Hati namanya, tatkala ia kuasa memperbuat, Akal namanya, maka kesemuanya itu adalah Rahasia Allah Ta’ala kepada kita. Maka barang siapa tiada tahu perjalanan ini, maka tiada sempurna hidupnya dunia dan akhirat.


Hidup ada nyawa itulah Muhammad dinamai akan dia bayang-bayang Ianya yang empunya bayang-bayang dan Idhofi, akan tetapi daripada Nur jua, karena tiada diterima oleh akal kalau bayang-bayang itu maujud sendirinya, kalau ada yang empunya bayang-bayang ialah Allah Ta’ala sendirinya.


Demi Allah dan Rasulullah Islam dan Kafir, jikalau tiada tahu atau tiada percaya akan kejadian Nur itu perjalanan Roh, maka menjadi kafir lagi munafik. Karena apabila tiada tahu mengenal diri dan tiada tahu/tiada dapat membedakan antara Khalik dan Makhluk, maka amalan orang tersebut itu Syirik.


Jadi garis besarnya, apabila seseorang umpamanya, tiada biasa belajar Ilmu Usuluddin atau Sifat `20 (dua puluh) tiada boleh diajarkan akan Ilmu Rahasia yang tersebut di dalam buku ini.


D.3. Q.S. al-A’raf ayat 148
pada surat al-A’raf ayat 148.
ﯔ ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ ﮬ ﮫ “
Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung T}ur membuat dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak sapi yang bertubuh dan bersuara.” Dalam penafsirannya, al-Tustari> menta’wi>l kan “anak sapi” adalah apa saja yang memalingkan manusia dari Allah swt, mungkin sanak saudara ataupun anak, yang manusia tidak bisa lepas darinya kecuali setelah hilangnya keuntungan-keuntungan yang merupakan sebab terikatnya manusia kepada “anak sapi” tersebut. Sebagaimana umat nabi Musa tidak bisa melepaskan diri dari penyembahan terhadap anak sapi kecuali dengan membunuh diri mereka sendiri

Sifat sejarah, menurut orang,
Ibarat pentas bermain wayang
Cheritera lampau dihurai dalang
Pabila tammat segera diulang
Al-‘Adad, al-Ma’dud

HIKAYAT

Aku Qur'an tujuh Masani,
Aku Roh pusat Rohani,
Hatiku kutitip kepada insani,
Kepadanya kuberikan lidahku ini.

Engkau tak dapat melihat tubuhku,
Hanya merasa kan sebagai ni'mait ku,
Jika kau selami lautan zatku,
Keajaiban tampak serta berlaku.

Rahasia \terbuka sesudah terlindung,
Arwah ma'ani menjadi mendung,
Siapa yang paham arti terkandung,
Ta' takut pedang datang menyandung

Laksana Hallaj Syamsul hakikat,
Mahabbah mendalam serta melekat,
Lahirlah "Ana al-haq" secara singkat,
Tidak berubah zat dan sifat

Zatku Satu Sipatku
banyak, sujud kepadaku,
jika engkau menghendaki asma,
ketahuilah bahwa nama itu
menunjukkan yang diberi asma,
yaitu zat yang dinamakan kul padamu,
sujud dengan apa yang dapat memadai, buang apa yang tidak perlu"

(Kitabul isra', HaydrabadDeccan, 1948, hal. 8-9). Kemudian menyusul serangkaia

rafiquh a'la
syair, pemahaman wihdatul wujud. menceritra kan isra',
bahwa salik itu tidak dapat melihat zat cuma sifatnya, ia tidur,
datang kepadanya rasul taufiq yang akan menunjukkan dia thariq,
ada buraq ikhlas, dibuka dadanya dengan pisau sakinah,
dikeluarkan isinya dan diletakkan kedalam ember ridha,
dibersihkan dari pada syaithan, düsi dengan tauhid, {man tafrid, kemudian dijahit kembali dengan kesehatan uns yang suci,
dibungkus dengan kain mahabbah, diangkat keatas pelana buraqqurbah, lalu diisra'kan ke-qudsul janan,
diikat buraq didepan pintu, sembahyang dekat mihrab, memilih minuman susu dari pada khamar, lalu mi'rajlah kelautan mutiara, lautan nafsul mutma'innah yang luas dengan sampai arifin,
yang layarnya ditiupi angin ziK.r, digerakkan oleh gelombang ahwal, sampai yang bertiang alif,
bertatahkan alat bismitahi majha dan wahyu pertama iqra',
sampai kelautan mujahadah dengan pertolongan arwah inayah,
terdampar kepantai musyahadah, dan dari sini berpisahlah dengan air dan bertemulah dengan langit. Kemudian ia lalu menceriterakan pula pengalamannya,
pertama dalam langit wizarah dengan Adam dan segala hikmahnya, dalam langit kitabah dengan Isa dan segala akhlaknya, naik kelangit syahadah, dimana ia bertemu dengan Jusuf dan segala riwayat kesukarannya,
lalu kelangit imarah, bertemu dengan Idris, kelangit syarthah, bertemu dengan Musa yang makin mendekat kepada hakikat tauhid,
kelangit bhayah bertemu dengan Ibrahim, dan maqam wilayah yang dicari dari sini melayang ke sidratul muntaha, bertemu dengan nurwllah, dimana diberikan jawamïulkalam
bermacam2 dalam keadaan yang tidak dapat dilukiskan, dari sini sampai ke-hadratul kursi dan mauqiful qudsi dengan segala keanehan dan rahasia, dari situ terbanglah ke dan sampailah dimedan rasul2 yang di-cita2kan.
Maka disini dilakukan munajat, yang satu persatu oleh Ibn Arabi diperincikan dalam kupasan tasawwuf, dan pada akhirnya sampailah kepada mengupas yang dinamakan Isyarat Adamiyah,

isyarat Musawiyah, isyarat Ibrahimiyah, isyarat Yusufiyah, dan akhirnya sampailah salik yg mencari itu kepada isyarat Muhammadiyah, yang tidak berbicara karena hawa nafsu, yang bertanya,
siapa engkau dan menjawab siap aku sehingga akhirnya berhasillah kerajaan dengan tahmid, agar sah tauhid

Siapa berupa rumah yang Haq,
Yang Haq itu adalah rumdhnya,
Inti wujud adalah Haq,
Adalah inti segala alamnya

Jika kami lahir ternyata,
Dalam sesuatu yang buka kita,
Tak kan ada segala semesta,
Jika kami tidak mencipta.

Engkau yang benar '
aïnul wujud,
Tak ada yang lain dapat disebut, Karena itu aku ma'bud,
Aku Tuhan ghaib terlïput.

Hambaku jangan engkau katakan,
Bahwa engkau aku seakan,
Aku kenal/ dalam gerakan,
Engkau fana berantdkan.

Tiap saat,
setiap masa,
Kejadian baru senanttasa,
Bersifat fana hancur binasa,
Aku yang kekal maha Kuasa

Dalam wujud tak ada selainnya,
Fikirkanlah sebagai memïkirkannya,
Pasti engkau memahaminya,
Dia itu tak lain dari dianya.

Orang yang mengatakan demikian itu,
Silang sengketa dengan sekutu,
Dalam hatinya pasti tentu,
Terdapat contoh satu persatu.

jikalau dia tidak terdapat,
Maka tidak melihat tepat,
Jikalau dia tidak terdapat,
Dzikir tak ada bibirpun rapat.

Berikan olehmu pertimbangan,
Engkau adam tak ada imbangan,
Yang ada wujud, bukan bayangan,
Dialah yang ada seluruh kayangan.

Demi Allah 'jika tiada,
wujud yang Haq tidak berada, •
Firmannya llenyap di mayapada,
Wujud alam juga tak ada

HIKAYAT

Aku Qur'an tujuh Masani,
Aku Roh pusat Rohani,
Hatiku kutitip kepada insani,
Kepadanya kuberikan lidahku ini.

Engkau tak dapat melihat tubuhku,
Hanya merasa kan sebagai ni'mait ku,
Jika kau selami lautan zatku,
Keajaiban tampak serta berlaku.

Rahasia \terbuka sesudah terlindung,
Arwah ma'ani menjadi mendung,
Siapa yang paham arti terkandung,
Ta' takut pedang datang menyandung

Laksana Hallaj Syamsul hakikat,
Mahabbah mendalam serta melekat,
Lahirlah "Ana al-haq" secara singkat,
Tidak berubah zat dan sifat

Zatku Satu Sipatku
banyak, sujud kepadaku,
jika engkau menghendaki asma,
ketahuilah bahwa nama itu
menunjukkan yang diberi asma,
yaitu zat yang dinamakan kul padamu,
sujud dengan apa yang dapat memadai, buang apa yang tidak perlu"
(Kitabul isra', HaydrabadDeccan, 1948, hal. 8-9). Kemudian menyusul serangkaia
rafiquh a'la
syair, pemahaman wihdatul wujud. menceritra kan isra',
bahwa salik itu tidak dapat melihat zat cuma sifatnya, ia tidur,
datang kepadanya rasul taufiq yang akan menunjukkan dia thariq,
ada buraq ikhlas, dibuka dadanya dengan pisau sakinah,
dikeluarkan isinya dan diletakkan kedalam ember ridha,
dibersihkan dari pada syaithan, düsi dengan tauhid, {man tafrid, kemudian dijahit kembali dengan kesehatan uns yang suci,
dibungkus dengan kain mahabbah, diangkat keatas pelana buraqqurbah, lalu diisra'kan ke-qudsul janan,
diikat buraq didepan pintu, sembahyang dekat mihrab, memilih minuman susu dari pada khamar, lalu mi'rajlah kelautan mutiara, lautan nafsul mutma'innah yang luas dengan sampai arifin,
yang layarnya ditiupi angin ziK.r, digerakkan oleh gelombang ahwal, sampai yang bertiang alif,
bertatahkan alat bismitahi majha dan wahyu pertama iqra',
sampai kelautan mujahadah dengan pertolongan arwah inayah,
terdampar kepantai musyahadah, dan dari sini berpisahlah dengan air dan bertemulah dengan langit. Kemudian ia lalu menceriterakan pula pengalamannya,

pertama dalam langit wizarah dengan Adam dan segala hikmahnya, dalam langit kitabah dengan Isa dan segala akhlaknya, naik kelangit syahadah, dimana ia bertemu dengan Jusuf dan segala riwayat kesukarannya,

lalu kelangit imarah, bertemu dengan Idris, kelangit syarthah, bertemu dengan Musa yang makin mendekat kepada hakikat tauhid,

kelangit bhayah bertemu dengan Ibrahim, dan maqam wilayah yang dicari dari sini melayang ke sidratul muntaha, bertemu dengan nurwllah, dimana diberikan jawamïulkalam
bermacam2 dalam keadaan yang tidak dapat dilukiskan, dari sini sampai ke-hadratul kursi dan mauqiful qudsi dengan segala keanehan dan rahasia, dari situ terbanglah ke dan sampailah dimedan rasul2 yang di-cita2kan.
Maka disini dilakukan munajat, yang satu persatu oleh Ibn Arabi diperincikan dalam kupasan tasawwuf, dan pada akhirnya sampailah kepada mengupas yang dinamakan Isyarat Adamiyah,
isyarat Musawiyah, isyarat Ibrahimiyah, isyarat Yusufiyah, dan akhirnya sampailah salik yg mencari itu kepada isyarat Muhammadiyah, yang tidak berbicara karena hawa nafsu, yang bertanya,
siapa engkau dan menjawab siap aku sehingga akhirnya berhasillah kerajaan dengan tahmid, agar sah tauhid

Siapa berupa rumah yang Haq,
Yang Haq itu adalah rumdhnya,
Inti wujud adalah Haq,
Adalah inti segala alamnya

Jika kami lahir ternyata,
Dalam sesuatu yang buka kita,
Tak kan ada segala semesta,
Jika kami tidak mencipta.

Engkau yang benar '
aïnul wujud,
Tak ada yang lain dapat disebut, Karena itu aku ma'bud,
Aku Tuhan ghaib terlïput.

Hambaku jangan engkau katakan,
Bahwa engkau aku seakan,
Aku kenal/ dalam gerakan,
Engkau fana berantdkan.

Tiap saat,
setiap masa,
Kejadian baru senanttasa,
Bersifat fana hancur binasa,
Aku yang kekal maha Kuasa

Dalam wujud tak ada selainnya,
Fikirkanlah sebagai memïkirkannya,
Pasti engkau memahaminya,
Dia itu tak lain dari dianya.

Orang yang mengatakan demikian itu,
Silang sengketa dengan sekutu,
Dalam hatinya pasti tentu,
Terdapat contoh satu persatu.

jikalau dia tidak terdapat,
Maka tidak melihat tepat,
Jikalau dia tidak terdapat,
Dzikir tak ada bibirpun rapat.

Berikan olehmu pertimbangan,
Engkau adam tak ada imbangan,
Yang ada wujud, bukan bayangan,
Dialah yang ada seluruh kayangan.

Demi Allah 'jika tiada,
wujud yang Haq tidak berada, •
Firmannya llenyap di mayapada,
Wujud alam juga tak ada

WARISAN GHENDING SRIWIJAYA
“HAKIKAT BESMAH DAN DIWETIGE”

(Alif) = diri sendiri (Zat)
(Allah) = diri terdiri (Sifat)
(Bismillah) = diri tajjali (Asma)
(Ha) = diri terperi (Af’al)
(Alif) = Zat (Diri Sendiri)
(Alif, Lam, lam Ha) = Sifat (Diri Terdiri)
(Alif, Ba, Sin, Mim, {Alif, Lam, Lam) Ha = Asma (Diri Tajjali)
(Alif, Ba, Sin, Mim Ha) = Af’al (Diri Terperi) Besmah
(Alif, Lam, Lam) = Rohani bagi Besmah
(Ha) atau Hajarul Aswad adalah sebagai wadah untuk menyatakan kenyataan

Kupasan Umum :
Alif adalah simbol ketika Zat yang Maha masih Sendiri dengan Zatnya, kemudian Dia menciptakan mahluk untuk mengenalNYA sehingga ada sebutan ALLAH dan juga menunjukan Sifat-sifatNYA. Kemudian sifat-sifat itu mengungkapkan nama dan keberadaanNYA. Sifat dan keberadaan ini kemudian dinyatakan dalam perbuatanNYA.

Kaitan asal nama Besmah.
Alif adalah menyatakan asal muasal kejadian tanah besmah yang berasal dari kenyataan Qudrat dan Iradat dari Sang Maha Kuasa sebagai sumber segala sesuatu.

Alif Lam Lam Ha menyatakan kehendak dan Hukum-hukum Allah (Qudrat dan Iradat) adalah sebagai jalan untuk mengenal dan mengetahui asal muasal kejadian dan tempat kembalinya segala sesuatu.

Alif Ba Sin Mim (Alif Lam Lam) Ha adalah wadah yang menunjukkan dan menyatakan kebenaran-kebenaran hukum-hukum Allah sebagai Qudrat dan Iradat yang dijembatani oleh Orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan menyatakan kebenaran dan kenyataan Firman (Al-Qur’an) dan dan Hadits Qudsi.

Alif Ba Sin Mim Ha Menunjukkan kenyataan Nama yang menyatakan kebenaran hukum-hukum Allah dalam Qudrat dan Iradat dengan kenyataan Firman (Al-Qur’an) dan Hadits Qudsi.

Alif Lam Lam adalah menyatakan Kenyataan Qudrat dan Iradat Allah pada orang-orang yang menjembatani untuk menyatakan kebenaran dan kenyataan Firman (Al-Qur’an) dan Hadits Qudsi.

Ha. Adalah kenyataan tempat menyatakan kebesaran dari kenyataan Qudrat dan Iradat dan kenyataan Firman (Al-Qur’an) dan Hadits Qudsi.

Alif Ba Sin Min Ha adalah huruf yang yang menjadi bacaan dan sebab timbulnya nama Besmah, Arti dari Besmah adalah suatu daerah yang mempunyai Nama (ber-Asma).

Alif, lam, lam mengghaibkan diri menjadi Ruhani bagi besmah menaungi dan akan menunjukkan kenyataan dari Besmah kepada orang-orang yang dijembatani untuk menyatakan kenyataan Firman (Al-Qur’an) dan Hadits Qudsi. Alif lam lam inilah dalam keberadaan nya di tanah Besmah disimbolkan dan disebut Diwe Tige.
Inilah hakikat asal muasal nama Besmah dan kenyataan Diwe Tige dalam Khazanah tanah besmah.
Seperti bacaan pada Bismillah maka bacaan Ba Sin Mim Dan Ha dibaca Besmah (Bismi) dan bukan Besemah (Bisimi).

DIWE TIGE
Yang disebut Diwe Tige dalam Khazanah besmah sebagi pengejawantahan simbol Alif Lam Lam adalah :

1.Semidang Gumay
Bernama Ali Arhan dan bergelar Semidang Gumay. Berawal dari Kitab yang Awal (Taurat) yang kemudian menuntut peng-awalan tersebut maka Semidang Gumay menindak lanjuti keyakinan tersebut hingga ke Besmah Sakti. Hukum Syariat yang ada disebutkan dalam Al-Quran adalah dari Bapak Segala Umat (Nabi Ibrahim As), Hukum Hakikat yang ditemukan beliau sebagai Wali ke satu (yang pertama) di zaman Iman Tauhid Makrifat (dengan Kehendak Allah sendiri melalui Tajridul Qulbi Hidayatullah) dengan candi (tanda) 50 kalimah tauhid (berlambangkan rantai 50 leku)
Sesuai dengan lambang :


a.Sebuah pusake yang beradaptasi kepada laa ilaha ilallah (syahadat kalimat tauhid) hukumnyasyuhudul wahda fi wahda (Dari Yang Satu kembali kepada Yang Satu
b.Rantai daripada terjemah Allah yang berbicara sejuta bahasa (sejuta makna)
c.Rantai ketiga berjumlah 74 buku bermaknakan “Diantara 73 kaum hanya satu yang sekedudukan dengan aku (kamu) inilah makna dari Qudrat itu sendiri. Qudrat artinye kuase/berkehendak. Inilah Lam pertama, Dinyatakan sebagai Al Haqq (Kebenaran)

2.Atung Bungsu
Bernama Syech Nurdin dan bergelar Atung Bungsu. Berdasarkan dari Kitab Al- Qur’an dengan kata penyempurna 16 Qoidul Iman berlambangkan satu hukumnya dua dan dua hukumnya satu, yaitu hukum syar’i dan hukum hakikat untuk menyatakan kebesaranNYA.


Wali kesatu dihukum syar-i dikenal sebagai walikutub dan wali kesatu dihukum hakikat adalah sebagai pewaris.
Dengan lambang :

Dua Alif disatukan ke-akbaran-nya
sebilah keris bermate due :
satu lanang dengan lafaz kalimah laa ilaha ilallah (syahadat tauhid)
satu perempuan dengan lafaz kalimah muhammad rasulullah (syahadat rasul) itulah Lam kedue. Tatkala Lam kesatu berkehendak, Lam kedue menyatakannye (Al Akbar)

3.Semidang sakti
Bernama Ahmad Furqon bergelar Semidang Sakti. Dari kitab yang kedue (Zabur). Di hukum syariat diwarisi oleh Semidang sakti dengan nama Al Mukmin dan dihukum hakikat Rajenyawe dengan simbol Ruhil qudus/ Batu Lancang Putih.
Berlambangkan :

Sebilah keris kumbang tutup. Sebagai kenyataan dua (2) hukumnya satu (1)
Hitam sebagai tanda kegigihan
Putih sebagai tanda kesucian.
Tatkala kedua lambang tersebut menyatu, inilah yang bernama/disebut lancang putih (Rohil Qudus)

Tafsir Hitam : Gigih mencari tau dengan keberanian untuk menggapai Rohil Qudus tersebut.

Artinya : Roh Jasmani berbadan kepada Rohani, Rohani berbadan kepada Rohil Qudus, Rohil qudus berbadan kepada Nur Muhammad. Di dalamnya berduduk yang Qodim disaksikan oleh Zat Allah, Sifat Allah, Asma Allah Tentang yang Qodim itu sendiri, dengan bunyinya : satu hukumnya dua deangan kata awalan kesatu :

Zat hilang dalam Nur *———> Zat Nur hilang dalan Sifat *———>disebut alam kudus (alif lam roh) Sifat hilang dalam Asma *———> Maka timbulah Perbuatan.

Pengejawantahan 3 batu betangkup di tebat besak (pantai) Alif Lam Mim dalam air, bila telah melalui perjalanan sesuai ketentuan Allah melalui Hajarul Aswad barulah nyata kebesaranNYA.

Alif Lam Roh pada yang Qodim, ALif Lam Mim pada yang baharu baru nyata kenyataan melaluihajarul aswad (HA)

Inilah yang disebut Diwe Tige yaitu Semidang Gumay, Atung Bungsu dan Semidang Sakti atau Al Haqq, Al Akbar dan Al Mukmin.

Peradaban tiga (3) hukumnya satu (1), satu (1) hukum nya tiga (3) adalah Untuk menyatakan kesatuan Al Akbar, Al Haqq dan Al Mukmin berlambangkan 50 kaidul iman (Kalimah Tauhid) dan 16 Kaidah Rasul (Kalimah Rasul) yang dinyatakan dengan Dua Kalimah Syahadat.

Nama Al Haqq, Al Akbar dan AL Mukmin. adalah nama-nama yang tercantum di dalam Asmaul Husna (Nama-nama Allah Yang Indah). Nama-nama tersebut melekat pada mereka yang disebut Diwe Tige di tanah Besmah bukanlah dengan maksud menyatakan mereka sebagai Tuhan (Nauzubillahi min zalik), namun mereka adalah Orang-orang yang diamanati oleh Allah untuk menjaga Nama-nama Allah atas kehendak dan ketentuan Allah sendiri. Sesuai dengan sebutan mereka di besmah Puyang

Pu dari mpu = orang yang Ahlinya
Hyang = Yang Maha (Tuhan)
Puyang = mpuhyang = orang yang ahli ketuhanan (Ahli Ketuhanan)=

ARRAHMAN DAN ARRAHIM

Arrahman
Arrahman adalah kenyatataan diri penyampai. Dalam makna di Besmah adalah Penyampai rahasia Zat Allah ta’ala yang dalam hal ini adalah roh yang dimakbulkan permintaannya untuk nyata kedunia setelah dari zat yang mewujudkan RohilQudus. Lingkup Arrahman ini ada pada laki-laki.

Arrahim
Arrahim adalah diri yang menampung rahasia zat Allah yang disampaikan Arrahman (Rohil Kuddus) dan memberi tahta di tempat yang telah ditentukan oleh Zat hingga masa mengeluarkan rahasia Zat (Roh) menjadi Nyata (berjasad) Lingkup Arrahim ini ada pada diri perempuan (Arrahim). Namun Adapula kejadian yang dengan atas kehendak Yang Maha Kuasa (Allah Ta’ala) maka Rohilqudus ini langsung ditiupkan kedalam Arrahim.

Dari pemahaman tentang kenyataan penyampai dan penampung (Arrahman Dan Arrahim) rahasia zat Allah inilah yang menjadi jalan untuk menyatakan rahasia zat Allah (Alif lam lam ha) dan kenyataan kebesaran itu (Alif Kaf Ba Roh = Akbar). Munculnya kenyataan kebesaran (Al Akbar) inilah yang dinyatakan dengan Sakti di tanah Besmah. Sehingga sesuatu itu dikatakan sakti adalah apabila berkata ada bukti dan kenyataaannya. 


Sehingga bila digandengkan dengan nama besmah sakti adalah Suatu tempat yang dengan kenyataan Asma ang menjadi wadah bila mana berkata haruslah ada bukti dan kenyataannya. Namun besmah sakti tidak akan ada tanpa pengenalan akan yang disebut diwe tige sebagai ruhani dari besmah yang menjadikan besmah menjadi sakti. Susunannya adalahbesma(diwetige)h sakti yang bila diharfiahkan bacaannya suatu tempat yang atas asmaNya dan orang-orang yang menjembatani untuk menyatakan kebenaran dan kenyataan firman dan haditsyang bilamana berkata ada bukti dan kenyataannya.
Ketika kesatuan itu diringkas dalam bentuk huruf maka bunyinya adalah Bismillahirahmannirahimm.Demikianlah kenyataan dan pengejawantahan dari besmah sakti dan diwetige.


Besmah Sakti adalah kenyataan dari Ama dan Af’al
Diwe Tige adalah kenyataan dari Zat dan Sifat
Perlambangan kenyataan Besmah sakti dan Diwe Tige ini adalah pernyataan Tanah Besmah akan dua Kalimah Syahadat, yaitu :
Besmah Sakti adalah perlambangan dari Muhammadarasulullah
Diwe Tige adalah perlambangan dari Laa ila ha ilallah
Besmah sakti disimbolkan dengan tongkat, yaitu sebagai sarana untuk berjalan menuju jalan yang lurus dan diwe tige disimbolkan kepada rantai 50 leku (kesatuan dari 50 Aqoidul Iman) Pengungkapan kenyataan besmah sakti dan diwe tige adalah pengungkapan kenyataan Bismillahirahmannirahimm sehingga nyatalah Alif Lam Lam Ha Allif Kaf Ba Roh (AllahuAkbar).


Kenyataan Besmah Sakti dan Diwe tige yang merupakan penggambaran dari pembuktian kenyataan hukum-hukum Allah yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadits inilah yang menaungi kenyataan tanah nusantara umumnya dan tanah besmah umumnya. Wilayah Tanah Besmah adalah Tanah yang dinaungi oleh Lampik Empat Merdike Due (Akan dibahas nantinya), sedang wilayah dari yang disebut Besmah Sakti adalah seluruh wilayah yang dinaungi oleh hukum-hukum Allah dengan kenyataannya.Pertanyaanya, Dimanakah di dunia ini wilayah yang tidak dinaungi oleh hukum-hukum Allah dan kenyataannya? Jawabnya adalah TIDAK ADA.


Alif Lam Lam Ha : Adalah Kenyatan tenyang kenyataan diri terdiri yang menyatakan kehendak dan hukum-hukum Allah (Qudrat dan Iradat) sebagai jalan dan wadah untuk mengenal dan mengetahui asal muasal kejadian dan tempat kembalinya segala sesuatu.

Alif Kaf Ba Roh : Adalah kenyataan Alif Lam Lam Ha menyatakan zat dan sifatnya (Qudrat dan Iradat) dengan jalan asma (rohilqudus) kepada yang baharu (af’al) dan Kenyataannya. Atau kenyataan jalal, jamal, kamal dan kohar melalui ruh yang siddiq, amanah, tabligh dan fathonah.


Tinjauan Sejarah :
Ketika penyatuan awal akan kenyataan dari Besmah Sakti dan Diwe Tige (Bismillahirahmannirahimm) menyatakan kenyataan AllahuAkbar adalah kejadian silam/ sirnanya dua kerajaan yang besar di nusantara yaitu kerajan Sriwijaya dan kerajaan Padjajaran. 


Penyilaman ini bukan hanya dengan maksud menghilangkan kedua kerajaan besar tersebut, akan tetapi dengan suatu rencana pengungkapan kenyataan kebesaran dan kemahaan Alah Ta’ala yang memang tealah termaktub dalam janji Allah tentang yang menyatakan kebenaran Firman dan Hikmah yang tertulis (Al-qur’an dan Hadits) dan kenyataannya di tanah besmah pada khususnya dan Besmah Sakti pada umumnya.


Kenyataan penyilaman ini akan diungkap dan dibuktikan kenyatannya sesuai dengan kata di besmah : ade kan tiade, tiade kan ade ( ada menjadi tiada, tiada kan menjadi ada). Kapankah saat itu ?
Saatnya adalah ketika kenyataan besmah sakti dan diwe tige diungkapkan atas kehendak Allah sendiri melalui orang yang di beri petunjuk maka saat itulah ALLAHUAKBAR.


Kenyataan Arrahman dan Arrahim sebagai penyampai dan penampung rahasia dari zat Allah sehingga menyatakan Allahuakbar ini ditana Besmah dikenal atau dinyatakan dengan :


Arrahman
dinyatakan sebagai akhiran kewalian dari Almukmin disimbolkan sebagai bungsu dari Puyang Awak yang berduduk di telaga Alkautsar yang menghimpun Ghumbak tige serumpun (Rambut tiga serumpun). Yang dimaksud dengan Ghumbak tige serumpun inil adalah kenyatan tempat keluar masuknya Zat, Sifat dan Asma pad Af’al. Atau dengan istilah Besmah Cugung Empu Luang Sembilan. Kenyataan itu adalah Manusia dengan ubun-ubun diatasnya (cugung Empu) dan sembilan lubang ditubuhnya (luang sembilan). Pengenalan tentang jalan masuk dan jalan keluar inilah yang disebut dengan Titik Ba yang dalam hikayat walisongo di cari oleh Sunan Kalijaga untuk mendapatkan Makrifatullah. Dimanakah Rahasia titik Ba itu? tanyakan kepada Penjaga air Fatih yang bermuara di telaga Al-Kautsar. Siapakah penjaga air Fatih yang di besmah disebut ayek Fateh ?
Beliau bernama Kriye Bungsu, pengikut Setia dari Puyang Diwe Atung Bungsu. Kriye Bungsu ini di tanah jawa dikenal dengan sebutan Syech Malaya.


Arrahim
Dinyatakan dengan simbol wanita yang menguasai lautan. Karena laut adalah tempat penampungan terbesar dari aliran air, semua aliran air pastilah bermuara dilautan. Dikenal dengan sebutan Ratu Laut, yang bertugas menampung dan mengeluarkan (melahirkan) kenyataan itu. Di tanah Besmah laut disimbolkan dengn nama Tebat besak dan dinamakan Laut Alam Danau Bhiute dan biasa di sebut Pantai. Ratu Laut inilah yang di tanah jawa Disebut Ratu Kidul.


Kenyataan Rahman dan Arrahim sebagai pengejawantahan nama yang menunjukan sifat inilah yang akan menunjukkan Akbar atau melahirkan Kebesaran yang dalam tatanan ilmu Ketuhanan disebut sebagai Insan kamil. Jadi yang mendapat bimbingan dari perpaduan Arrahman (Kriye Bungsu/Syech Malaya) dan Arrahim (Ratu Laut/Ratu Kidul) akan menghasilakn kenyataan tentang Kebesaran atau dengan kata lain :
Bimbingan dari ilmu kenyataan Allah pada para Rasul dan Nabi disebut Wahyu atau ilham pada era setelah Muhammad SAW. Sementara kebesaran dinyatakan dengan perlambangan mahkota. Inilah yang disebut dengan istilah Wahyu Mahkota.


Pemegegang Wahyu Mahkota ini mengemban amanah menyatakan kenyatan dan kebesaran Allah (Allahuakbar) di muka bumi ini. Dengan berkalungkan Rantai 50 Leku sebagai tanda memahami ketauhidan dan Berjalan di jalan yang lurus dengan Tongkat sebagai tanda Kaidah Kerasulan. Hingga sampailah kepada kenyataan Semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah.

Itulah kenyataan tentang apa yang Disebut dengan besmah Sakti dan Diwe tige sehingga tidak boleh dipisahkan, bermula dari zaman 4000sm hingga sekarang ini. Berawal dari Taurat, kemudian Zabur yang disempurnakan dengan Al-Qur’an.

Kenyataan ini hanya bisa diungkapkan dan dinyatakan oleh mereka yang mengetahui ilmu ketuhanan yaitu ilmu-ilmu yang Haqq dari sisi Allah atas Qudrat dan Iradat dari Allah Ta’ala sendiri dengan bimbingan dari para wali-wali Allah sendiri.

Kenyataan pengungkapan ini tidak boleh dilakukan dan diungkapkan secara sembarang melainkan harus dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dan dikehendaki oleh mereka yang membimbing agar tidak merusak makna dan maksud yang diinginkan untuk disampaikan,Tidak diperbolehkan mendahulukan yang kemudian dan mengkemudiankan yang terdahulu. Jika itu dilakukan maka akan merusak makna dan hilanglah bacaan yang dimaksud.maka jahillah kita sebagai orang yang tidak memegang amanah.


Kenyataan Pengungkapan Ini kan menyatakan kenyataan Al-Qur’an dan Hadits yang berawal dari umul Kitab (Al-Fatihah). Kenyataan ini akan menunjukkan kesaksian dari Alam Qodim (Batu Sumpahan) hingga kenyataan keberadaan insan di muka bumi (Rajenyawe/ puyang Awak di batu Lancang Putih) hingga kenyataan masuk dan keluarnyanya zat, sifat dan asma (ghumbak tige serumpun) di ubun-ubun sebagai puncak cugung empu luang sembilan (jasad manusia.


Dan bila kita rangkaikan kalimah Bismillahirahmanirrahim dengan Allahuakbar maka itulah yang dalam tatanan Ilmu Ketuhanan Disebut Insan Kamil Mukamil (sempurna lagi disempurnakan).

Kenyataan dan tahapan-tahapan inilah yang akan bersama-sama kita ungkap dan nyatakan dengan bukti-buktinya sehingga nyatalah kebenaran itu. Sebagai awalan kita berjalan kita kalungkan rantai 50 leku (50 Aqoidul iman) dan kita pegang tongkat (16 kalimah rasul) sebagai pegangan di jalan menuju Kenyataan (Tajjali) Firman dan Hadist atau Kenyataan kebesaran Allah itu sendiri. Dengan kata lain kita nyatakan perjalanan ini dengan :


Bermula dari : Laa ilaha ilallah
Berjalan dengan : Muhammadarasulullah laa haula wala quwata ilaa billah
Berakhir dengan : Inalillahi wa ina ilaihi rojiun

Harta yang Paling berharga Warisan Turun temurun Dari Tanah SERIWIJAYA PALEMBANG DARUSALAM
Yang Tidak habis termakan waktu tidak akan hilang dari Zaman ke Zaman selalu Kokoh berdiri Tegap Allahu Akbar.

Bermula dari : Laa ilaha ilallah
Berjalan dengan : Muhammadarasulullah laa haula wala quwata ilaa billah
Berakhir dengan : Inalillahi wa ina ilaihi rojiunAku Qur'an tujuh Masani,
Aku Roh pusat Rohani,
Hatiku kutitip kepada insani,
Kepadanya kuberikan lidahku ini.

Laksana Hallaj Syamsul hakikat,
Mahabbah mendalam serta melekat,
Lahirlah "Ana al-haq" secara singkat,
Tidak berubah zat dan sifat


PUJI MUHAMMAD ADA TUJUH :


LAILAHAILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH,

LAILAHAILLALLAH MUHAMMAD RAHASIA ALLAH,

LAILAHAILLALLAH MUHAMMAD HAMBA ALLAH,

LAILAHAILLALLAH MUHAMMAD SIFAT ALLAH,

LAILAHAILLALLAH MUHAMMAD HAK ALLAH,

LAILAHAILLALLAH MUHAMMAD DZAT ALLAH,

LAILAHAILLALLAH MUHAMMAD WUJUD ALLAH.


PAHAM YANG KHUSUS : LAILAHAILLALLAH, DIRI KU INI ADALAH DIRI ALLAH


AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” :

WAIZAAH BATAS TUM,BATAS TUM JABBARIN INA BADSA ROBIKA LA SADDIT.


AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” :

KUN ROJIKUN ROJIMAN MATOARI HAK UCAP TIADO BERLAWAN KATO ALLAH


AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” :

ROH KU MANDI.

MANDI BADAN MANDI NYAWOKU

ROH KU TIANG ALLAH, BADAN KU TIANG MUHAMAT

MANDI AKU BERSAMO ALLAH

KANA : YAA ROH MAN X3

KIRI : YAA ROH HIM X3

KEPALA : YAA ALLAH X3

SEZAT SESIPAT KEDENGAN BADAN KU.


AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” :

BESI KURSANI MENJADI KULITKU,

BESI ALAR MENJADI DAGINGKU,

BESI ANGKUS MENJADI URATKU,

BESI MURNI MENJADI TULANGKU,

BESI ASMA MENJADI DARA KU,

BESI LAMSANI MENJADI DIRIKU,

BESI HIDRAT MENJADI SIFATKU,


ALIF MENJADI DIRI KU LETAK NYA DI SIFAT KU

LAM MENJADI RUH KU LETAK NYA DI PU,AT KU

HA MENJADI ZAT KU LETAK NYA DI HAL KUM KU;

MIM MENJADI PENGLIHATANKU LETAK NYA DI HATIKU;

DAL MENJADI PENGHIDUPAN KU LETAKNYA DI DADAKU;


ZAT ALLAH MENJADI ZAT KU, ZAT MUHAMMAD MENJADI SIFAT KU;

CAHAYA ALLAH MENJADI CAHAYA AKU;

SIFAT MUHAMMAD MENJADI CAHAYA AKU;

MALAIKAT LANSIA ADA HURUF NYA BISMILAH DI TELAPAK TANGAN KU YANG KANAN;

ALLAH HU ROBBI…HU..HU..HU..HAK NYA BISMILLAH.


BESI KURSANI MENUNGGU DI TULANG SOLBI KU, MALAIKAT NYA MALAIKAT ROHANI;

BESI ALAR MENUNGGU DI TULANG IGO KU, MALAIKAT NYA MALAIKAT ROHIL KUDUS;

BESI ANGKUS MENUNGGU DI TULANG LEHER KU, MALAIKAT NYA MALAIKAT RIDZUAN;

BESI MURNI MENUNGGU DI TULANG SIKU KU, MALAIKAT NYA MALAIKAT ZABANIYAH;

BESI ASMA MENUNGGU DI PUSAR KU, MALAIKAT NYA MALAIKAT LANSIA;

BESI LAMSANI MENUNGGU DI HATI KU, MALAIKAT NYA MALAIKAT LAYANG PUTI;

BESI HIDRAT MENUNGGU DI PINGGANG KU, MALAIKAT NYA MALAIKAT JIBROIL;.


NUR ALLAH NAMA DIRI KU;

NUR MUHAMMAD NAMA CAHAYA KU;


SIFAT ALLAH LETAK NYA DI DADA KU, YANG KEDUA NYA SIFAT ALI LETAK NYA DI HALKUM KU.

SIFAT MALAIKAT TANGAI LETAK NYA DI TANGAN KU.

AHMAT ALLAH NAMA DIRI KU, IMAM PUTI NAMA NYA.

HAT ALLAH NAMA BADAN KU ALLAHU,ROBBI.


MELIHAT SEMUA ADA HURUFNYA.

BISMILLAH DI TELAPAK TANGANKU YANG KANAN.


DI KANAN KU ADA KALIMA. AKU DI KANDUNG DALAM KALIMA LAILA HAK,IL LAULA MUHAMAT DAROSULLAULA.


Wala Taktumus Syahadah

AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” :

WAIZAAH BATAS TUM,BATAS TUM JABBARIN INA BADSA ROBIKA LA SADDIT.


AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” :

KUN ROJIKUN ROJIMAN MATOARI HAK UCAP TIADO BERLAWAN KATO ALLAH


AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” :

ROH KU MANDI.

MANDI BADAN MANDI NYAWOKU

ROH KU TIANG ALLAH, BADAN KU TIANG MUHAMAT

MANDI AKU BERSAMO ALLAH

KANA : YAA ROH MAN X3

KIRI : YAA ROH HIM X3

KEPALA : YAA ALLAH X3

SEZAT SESIPAT KEDENGAN BADAN KU.


AL-IZZATULLILLAHI BI'ISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM” :

BESI KURSANI MENJADI KULIT KU

BESI ALAR MENJADI DAGING KU

BESI ANGKUS MENJADI URAT KU

BESI MURNI MENJADI TULANG KU

BESI ASMA MENJADI DARA KU

BESI LAMSANI MENJADI DIRI KU

BESI HIDRAT MENJADI SIFAT KU


ALIF MENJADI DIRI KU LETAK NYA DI SIFAT KU

LAM MENJADI RUH KU LETAK NYA DI PU,AT KU

HA MENJADI ZAT KU LETAK NYA DI HAL KUM KU

MIM MENJADI PENGLIHATAN KU LETAK NYA DI HATIKU

DAL MENJADI PENGHIDUPPAN KU LETAK NYA DI DADA KU


ZAT ALLAH MENJADI ZAT KU, ZAT MUHAMAT MENJADI SIFAT KU

CAHAYA ALLAH MENJADI CAHAYA AKU

SIFAT MUHAMAT MENJADI CAHAYA AKU

MALAIKAT LAMSIA ADA HURUP NYA BISMILAH DI TELAPAK TANGAN KU YANG KANAN

ALLAH HUROBBI…HU..HU..HU..HAK NYA BISMILA…


BESI KURSANI MENUNGGU DI TULANG SOLBI KU MALAIKAT NYA MALAIKAT ROHANI

BESI ALAR MENUNGGU DI TULANG IGO KU MALAIKAT NYA MALAIKAT ROHIL KUDUS

BESI ANGKUS MENUNGGU DI TULANG LEHER KU MALAIKAT NYA MALAIKAT RIDUAN

BESI MURNI MENUNGGU DI TULANG SIKU KU MALAIKAT NYA MALAIKAT ZABANIA

BESI ASMA MENUNGGU DI PUSAT KU MALAIKAT NYA MALAIKAT LAMSIA

BESI LAMSANI MENUNGGU DI HATI KU MALAIKAT NYA MALAIKAT LAYANG PUTI

BESI HIDRAT MENUNGGU DI PINGGANG KU MALAIKAT NYA MALAIKAT JIBROIL.


NUR ALLAH NAMA DIRI KU

NUR MUHAMAT NAMA CAHAYA KU.

SIFAT ALLAH LETAK NYA DI DADA KU YANG KEDUA NYA SIFAT ALI LETAK NYA DI HAL,KUM KU.

SIFAT MALAIKAT TANGAI LETAK NYA DI TANGAN KU.

AHMAT ALLAH NAMA DIRI KU IMAM PUTI NAMA NYA,HAT ALLAH NAMA BADAN KU

ALLAHU,ROBBI MELIHAT SEMUA ADA HURUP NYA.

BISMILA DI TELAPAK TANGGAN KU YANG KANAN.

DI KANAN KU ADA KALIMA. AKU DI KANDUNG DALAM KALIMA LAILA HAK,IL LAULA MUHAMAT DAROSULLAULA.


Wala Taktumus Syahadah


ولاء تاكتومس شحادة


Peganglah nasihat seorang Al Arifbillah yang berbunyi demikian :


“LATUHADDISUN NAASI BIMA LAMTUSLIHU AKWALAHUM ATURIDDUN AYYUKAZ ZIBULLAHAWARASULIH”


Artinya : Jangan kamu ajarkan akan manusia, akan ilmu yang tiada sampai akal mereka itu, adalah kamu itu nanti didustakannya oleh mereka itu Allah dan Rasulnya, maka orang itu kafir.Pengarang : Raden Roni Paslah Anak Cucu Dari Ahmmad Furqon yang bergelar Semidang Sakti, yang dikenal dengan PUYANG RAJE NYAWE Yang tergabung dari MBM, Media Tribunus.co.id Petisi.co Biro Sumatera Selatan, Pemerhati Pemerintah Penggiat Korupsi yang tinggal di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

INI peninggalan dari Baginda Nabi Allah Muhammad, SAW, Bin Abdullah. “Datok Tuan Bagindo Sayyidina Ali “Sunan Dashon yang menjadi suatu petunjuk mencari mukazap atau keturunan keluarga, Roni Paslah Bin Muhammad Ali, Bin Masyhur, Bin Abbas, Bin Kutong. Ibu : Rusliah, Binti Amir Hamzah, Bin Sidi, Bin Mahajib, Bin Danomayo.


Ini Simbol Kesultanan Sriwijaya saya Roni Paslah salah satu anak cucu dari Sultan Sriwijaya yang mengasingkan diri di Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kab, Banyuasin Sumsel Bernama Aryo Charang Puteri Dayang Rindu Raden Purnama Kelana. Buyut saya lari dari Kerajaan Sriwijaya karena ia seorang kesatria sejati yang menghindari perang saudara di tubuh Keraton Kerajaan akibat pengkhianatan.BANYUASIN 18 MARET 2021

KETUA PRESIDIUM, MBM, SMBLK, KETUA AWNI DPC BANYUASIN SUMSEL INDONESIA


Sumber :

https://secepatkilatnews.wordpress.com/2020/11/18/ketua-presidium-mbm-smblk-dpc-awni-banyuasin-sumatera-selatan-indonesia-menyatakan-3/


https://tribunusbanyuasin.wordpress.com/2021/03/15/setiap-anggota-tubuh-kita-mewakili-ayat-ayat-allah/


https://www.google.com/maps/placelists/list/3n2r_cPhfFYk9aEF9yeFargp-HrhfQ?token=vJR5iS0hVYsPosting Komentar

0 Komentar